Widerrufsbelehrung

Voor bestellingen van een klant die consument is, is het volgende herroepingsrecht van toepassing:


 

 

Informatie over het herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van reden te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag dat u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft gekregen.

Om uw herroepingsrecht te kunnen uitoefenen, dient u ons (Gigaset Communications GmbH, Frankenstr. 2, 46395 Bocholt, Germany, telefoon: +31 900-3333102, support@gigaset.com door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een via de post verstuurde brief, fax of e-mail) te informeren over uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde model-herroepingsformulier gebruiken. Dit is echter niet verplicht.

In verband met de herroepingstermijn is het voldoende dat u de mededeling over het uitoefenen van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

 

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan wanneer u voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering heeft gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling hanteren wij dezelfde betaalwijze die u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt,tenzij met u uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in geen geval wordt u wegens deze terugbetaling een tarief in rekening gebracht.

Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen weer in ons bezit hebben of totdat u ons een bewijs heeft overlegd dat u de goederen heeft teruggestuurd, afhankelijk van wat het eerst plaatsvindt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat u ons de herroeping van dit contract heeft medegedeeld, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn is gehaald, als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen heeft teruggestuurd.

De directe kosten van terugzending van de goederen komen voor uw rekening.

Een eventueel waardeverlies van de goederen hoeft u slechts te vergoeden als dit waardeverlies een gevolg is van een niet noodzakelijk gebruik van de goederen ter controle van de aard, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.


Model-herroepingsformulier

(Indien u de overeenkomst wilt herroepen, vul dan a.u.b. dit formulier in en stuur het naar ons terug.)


- Aan
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2
46395 Bocholt


Email: support@gigaset.com

 

- Hierbij herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst inzake de koop van de onderstaande goederen (*)/ de verrichting van de onderstaande dienst (*)

 

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

 

- Naam van de consument(en)

 

- Adres van de consument(en)

 

- Handtekening van de consument(en) (alleen bij mededeling op papier)

 

- Datum


______________________________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.