Beleid inzake gegevensbescherming voor de klantendienst

 

Apparaten en diensten GIGASET

Gigaset Technologies GmbH en onze aangesloten ondernemingen ('Gigaset', 'wij', 'ons', 'onze') begrijpen hoe belangrijk de privacy van onze klanten is en wij proberen daarom duidelijk uit te leggen hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken, overdragen en opslaan.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle Gigaset-apparaten en -diensten die betrekking op de verklaring hebben of hiernaar verwijzen (samen onze 'diensten'). Deze privacyverklaring is van toepassing ongeacht of u via een computer, een mobiele telefoon, een tablet, een telefoon of een ander apparaat of offline toegang tot onze diensten hebt.

Wij bij Gigaset nemen de bescherming van de gegevens van onze klanten zeer serieus. Precies om die reden zorgen wij ervoor dat al onze producten en diensten volgens het principe van gegevensbescherming door ontwerp ('privacy by design') worden ontwikkeld en ingericht. Alle door ons verzamelde gegevens worden gebruikt om onze producten en diensten zo goed mogelijk te maken en onze klanten een maximaal voordeel te bieden. Daarbij zorgen wij ervoor dat uw gegevens worden beschermd en uitsluitend worden gebruikt om u een dienst of product aan te bieden. Wij weten welke route uw gegevens in het bedrijf nemen en zorgen ervoor dat dit veilig, beschermd en in overeenstemming met de bepalingen inzake gegevensbescherming gebeurt.

Wie is uw contactorgaan?

Contactorgaan en verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is

Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2
46395 Bocholt
Tel.: +49 (0) 2871 / 912 912
E-mail: datenschutz(at)gigaset.com of data-protection@gigaset.com

Voor alle vragen over gegevensbescherming in samenhang met onze producten en diensten kunt u zich ook te allen tijde tot onze toezichthouder voor gegevensbescherming wenden. Deze is te bereiken op bovenstaand postadres alsmede via het hierboven vermelde e-mailadres (trefwoord: 'Data Protection Officer').

Welke gegevens verzamelen wij?

In het kader van onze klantenservice hebt u verschillende mogelijkheden om contact met onze diensten op te nemen of om gebruik te maken van onze diensten. Wij maken daarbij fundamenteel onderscheid tussen de advisering van klanten (uw serviceoproep, servicechat of e-mail) en de reparatie (uw reparatieopdracht). Indien u in het kader van een servicecontact gebruikmaakt van ons aanbod accessoires of reserveonderdelen, worden uw bestelgegevens eventueel in het kader van uw serviceoproep of normaal gesproken in onze webshop verwerkt. Op onze homepage kunt u ook alle informatie over de verwerking van uw gegevens in de e-shop vinden (www.gigaset.com).

Gegevens in het kader van het gebruik van onze klantenservice

Indien u in het kader van vragen, advies, reparatie of andere kwesties contact met onze klantenservice opneemt, verzamelen wij gegevens van u. Hierbij kan het gaan om persoonsgegevens zoals naam, voornaam, privéadres, telefoonnummer, e-mailadres of gegevens voor apparaatherkenning.

Uw gegevens in de gebruikersaccount

Voor een optimale service of voor het volledig volgen van de desbetreffende servicestatus van uw aanvragen of reparatieopdrachten moet eventueel een eigen gebruikersaccount bij Gigaset worden aangemaakt. In dit geval verzamelen wij persoonsgegevens van u, bijvoorbeeld bepaalde informatie over uw persoon zoals naam, voornaam en e-mailadres. 

Persoonlijk contact opnemen

U hebt verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen. Daartoe behoren het support ticket, waarmee u via een websjabloon uw vraag of uw probleem met het product kunt beschrijven, de live chat en de service hotlines. In dit verband verwerken wij gegevens uitsluitend om met u te kunnen communiceren. Rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 sub b AVG.

Elk contact dat u met ons opneemt, wordt bij ons gedocumenteerd. Hierdoor blijft u te allen tijde via uw gebruikersaccount op de hoogte van alle serviceactiviteiten, indien u dit wenst. U hebt te allen tijde de mogelijkheid om deze servicetickets in uw gebruikersaccount te verwijderen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om de gegevens te bewaren (zie paragraaf 'Bewaartermijn').

Gebruik van live chats

Onze website maakt gebruik van het chatprogramma Freshchat, een dienst van Freshworks GmbH, Neue Grünstraße 17, 10179 Berlin. Indien u algemene of specifieke vragen over en problemen met onze producten, de diensten of onze Gigaset-shop hebt, kunt u ons via onze live chat een bericht sturen. U krijgt te zien of er op dat moment iemand online is om u direct te antwoorden. Indien dit niet het geval is, wordt uw vraag tijdens kantooruren onmiddellijk beantwoord. In dit verband worden de gegevens in een EU-datacenter van onze dienstverlener uitsluitend verwerkt ten behoeve van de communicatie met u. Rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 sub b AVG.

Gebruikersaccount

U hebt de mogelijkheid om u te registreren voor ons inloggedeelte en zo gebruik te maken van de volledige functionaliteit van onze website en services. Wij hebben de door u verplicht in te voeren gegevens - voornaam, naam, e-mailadres, wachtwoord - gemarkeerd door ze als verplichte velden aan te duiden. Zonder deze gegevens is een registratie niet mogelijk. Rechtsgrondslag van de verwerking is art. 6 lid. 1 sub b AVG.

Na de succesvolle registratie kunt u via gigaset.com uw persoonlijke gebruikersaccount beheren. Daarbij hebt u de beschikking over de volgende functies: Gebruikersaccount-informatie, Adresboek, Mijn bestellingen, Mijn verlanglijst, Nieuwsbriefabonnementen, Reparatie melden, Mijn reparatieopdrachten, Mijn mening als klant. Via het adresboek kunt u nog meer persoonsgegevens invoeren. Dit zijn: voornaam, achternaam, bedrijf, telefoonnummer, adres, straat, land, postcode, plaats. In dit verband verwerken wij gegevens uitsluitend voor het verlenen van onze diensten, zoals het uitvoeren van reparatieopdrachten. Rechtsgrondslag van de verwerking is art. 6 lid. 1 sub b AVG.

Gegevens in het kader van de afwikkeling van reparatieopdrachten

Voor het afhandelen van reparaties hebben wij persoonsgegevens zoals naam, voornaam, privéadres, telefoonnummer, e-mailadres of gegevens voor apparaatherkenning en foutbeschrijvingen nodig. Rechtsgrondslag van de verwerking is art. 6 lid. 1 sub b AVG.

Apparaatinformatie In geval van een reparatie moeten de producten eventueel bij wijze van test worden gebruikt. In het kader van dit gebruik van uw apparaat verzamelen wij verschillende apparaatgegevens afhankelijk van het type apparaat, bijvoorbeeld hardwaremodel, hardwaregegevens, IMEI-nummer en andere unieke apparaatkenmerken, bijvoorbeeld serienummer, modelaanduiding, toegangsregistratie, de actuele softwareversie, de mobiele landcode, de mobiele netwerkcode, het MAC-adres, besturingssysteemversies of instellingen van het apparaat waarmee u toegang tot diensten hebt.

Doel van de verwerking van uw gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens met inachtneming van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere relevante wetgeving.

De gegevensverwerking is in de eerste plaats bedoeld voor het onderhouden van de gezamenlijke zakelijke relatie. Daarnaast kunnen eventueel uw afzonderlijke toestemmingen als toestemmingsvoorschrift inzake gegevensbescherming worden gebruikt. Wij verwerken uw gegevens ook om onze wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen, met name op het gebied van belastingrecht. Indien nodig verwerken wij uw gegevens bovendien op basis van art. 6 lid 1 f) AVG om legitieme belangen van ons of van derden (bijvoorbeeld autoriteiten) te behartigen. Wij verwerken uw gegevens in het kader van de volgende doeleinden: 

Registratie Uw persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de registratie van uw Gigaset-product of -dienst. Bovendien vindt er een identificatie en authenticatie van uw persoon als gebruiker van onze Gigaset-producten plaats. Rechtsgrondslag is hier de uitvoering van een overeenkomst, art. 6 lid 1 S. 1 sub b AVG.

Productbestellingen Uw persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de levering van producten die u bijvoorbeeld in de e-shop hebt besteld. (Bijvoorbeeld versturen van orderbevestigingen). Rechtsgrondslag is hier de uitvoering van een overeenkomst, art. 6 lid 1 S. 1 sub b AVG. 

Onderhoud en ondersteuning Uw persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van onderhoudsdiensten en ondersteuning voor uw apparaat (bijvoorbeeld het leveren van software-updates of reparaties). Rechtsgrondslag is hier de uitvoering van een overeenkomst, art. 6 lid 1 S. 1 sub b AVG.

Klantenacties Uw persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van loterijen, prijsvragen of reclameacties, bijvoorbeeld om u te informeren over het feit dat u een prijs hebt gewonnen. Rechtsgrondslag hiervoor is uw toestemming, art. 6 lid 1 S. 1 sub a AVG.

Productoptimalisaties Wij verwerken uw gebruiksgegevens van onze Gigaset-producten in het kader van de optimalisatie van onze producten, bijvoorbeeld voor software-updates. Rechtsgrondslag is hier een legitiem belang, art. 6 lid 1 S. 1 sub f AVG.

Informatiediensten Onze producten leveren informatiediensten die in uw belang ook in de toekomst verder worden uitgebreid. Deze app zal afhankelijk van de gebruikte diensten eventueel ook persoonsgegevens verwerken. Rechtsgrondslag is hier de uitvoering van een overeenkomst, art. 6 lid 1 S. 1 sub b AVG.

Klantenenquêtes In het kader van het verkrijgen van uw mening over onze producten verwerken wij informatie voor statistische doeleinden. Dit is bedoeld om onze producten te verbeteren. Rechtsgrondslag hiervoor is uw toestemming, art. 6 lid 1 S. 1 sub a AVG.

Toesturen van reclamemateriaal Wij verwerken persoonsgegevens van u in het kader van het toesturen van reclamemateriaal of speciale aanbiedingen met betrekking tot onze producten. Rechtsgrondslag hiervoor is uw toestemming, art. 6 lid 1 S. 1 sub a AVG.

Doorgifte van uw gegevens

Binnen onze bedrijfsgroep worden uw gegevens aan bepaalde bedrijven doorgegeven, als deze bedrijven gegevensverwerkingstaken voor de in de groep verbonden bedrijven centraal op zich nemen (bijvoorbeeld logistiek, reparatie).

Wij maken uw gegevens mogelijk ook openbaar aan de volgende bedrijven, echter alleen in de mate die nodig is voor het verlenen van de diensten:

dienstverleners. Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan zorgvuldig geselecteerde bedrijven die namens ons diensten leveren, bijvoorbeeld bedrijven die ons bij reparaties, klantcontactcentra, klantenserviceactiviteiten, advertenties, bij het houden van klanttevredenheidsonderzoeken of bij de factuurverwerking helpen of e-mails namens ons versturen. Deze bedrijven mogen uw gegevens op grond van contractuele bepalingen uitsluitend gebruiken voor de diensten waarom wij hebben gevraagd.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere ontvangers buiten het bedrijf, voor zover dit nodig is om wettelijke verplichtingen na te komen. Dit kunnen bijvoorbeeld instanties (financiële autoriteiten, rechtbanken) zijn.

Veilig bewaren van uw gegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben gepaste fysieke en technische maatregelen genomen om de gegevens te beschermen die wij in verband met de diensten verzamelen. Hoewel de veiligheid van websites, internetverbindingen, computersystemen of mobiele verbindingen door de razendsnelle technologische ontwikkeling nooit waterdicht kan zijn, passen wij onze systemen bij het uitlekken onmiddellijk aan en nemen wij altijd gepaste maatregelen om uw gegevens te beschermen.

Welke gegevensbeschermingsrechten kunt u als belanghebbende doen gelden?

U kunt op het bovengenoemde adres informatie over de over uw persoon opgeslagen gegevens opvragen. Bovendien kunt u onder bepaalde voorwaarden verzoeken om rectificatie of verwijdering van uw gegevens. U kunt nog steeds het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens en het recht op publicatie van de door u verstrekte gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat hebben.

Recht van bezwaar

U hebt het recht om zonder opgave van redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van directe reclame. Indien wij uw gegevens verwerken om legitieme belangen te behartigen, kunt u bezwaar tegen deze verwerking aantekenen om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Wij verwerken uw persoonsgegevens dan niet meer, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking is bedoeld voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Waar kunt u een klacht indienen?

U hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de bovengenoemde toezichthouder voor gegevensbescherming of bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Hoe lang worden uw gegevens opgeslagen?

Wij verwijderen uw persoonsgegevens zodra deze niet meer nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden. Na beëindiging van de zakelijke relatie worden uw persoonsgegevens opgeslagen zolang wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Dit vloeit regelmatig voort uit wettelijke bewijs- en bewaarplichten, die onder andere in het Wetboek van Koophandel en in de belastingwet zijn vastgelegd. Volgens deze plichten bedragen de bewaartermijnen maximaal tien jaar.

Worden uw gegevens aan een derde land doorgegeven?

Indien wij persoonsgegevens aan dienstverleners of groepsondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doorgeven, vindt de doorgifte alleen plaats als de Europese Commissie heeft bevestigd dat het derde land een passend niveau van gegevensbescherming biedt of als er andere passende garanties op gegevensbescherming (bijvoorbeeld bindende bedrijfsinterne voorschriften inzake gegevensbescherming of EU-modelcontractbepalingen) zijn. U kunt gedetailleerde informatie via de bovenstaande contactgegevens opvragen.