Prywatność

Polityka prywatności
Status: 1 sierpnia 2023 r.

Przedmowa

My, Gigaset Technologies GmbH wraz z naszymi spółkami zależnymi (zwani dalej łącznie "spółką", "my" lub "nas") poważnie traktujemy ochronę danych osobowych użytkowników i chcielibyśmy poinformować ich o ochronie danych w naszej spółce.

W ramach naszej odpowiedzialności wynikającej z przepisów o ochronie danych osobowych, wraz z wejściem w życie unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie (UE) 2016/679; dalej: "RODO") nałożono na nas dodatkowe obowiązki w celu zapewnienia ochrony danych osobowych osoby, której dane dotyczą (określamy Cię również jako osobę, której dane dotyczą, dalej jako "klienta", "użytkownika", "Ciebie", "Ciebie" lub "osobę, której dane dotyczą").

W zakresie, w jakim decydujemy samodzielnie lub wspólnie z innymi o celach i środkach przetwarzania danych, obejmuje to przede wszystkim obowiązek przejrzystego informowania o charakterze, zakresie, celu, czasie trwania i podstawie prawnej przetwarzania (por. art. 13 i 14 DS-GVO). W niniejszym oświadczeniu (zwanym dalej "informacją o ochronie danych") informujemy użytkownika o sposobie przetwarzania przez nas jego danych osobowych.

Nasze informacje o ochronie danych mają strukturę modułową. Składa się ona z części ogólnej dotyczącej wszystkich przypadków przetwarzania danych osobowych i sytuacji przetwarzania danych, które mają miejsce za każdym razem, gdy wywoływana jest strona internetowa (A. Ogólne) oraz części specjalnej, której treść odnosi się wyłącznie do sytuacji przetwarzania danych określonych tam wraz z oznaczeniem danej oferty lub produktu, w szczególności odwiedzin na stronach internetowych, jak wyszczególniono tutaj (B. Odwiedziny na stronach internetowych).

A. Informacje ogólne

(1) Definicje
Zgodnie z art. 4 RODO, niniejsza informacja o ochronie danych opiera się na następujących definicjach:

 • "Dane osobowe" (art. 4 nr 1 RODO) oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej ("osoby, której dane dotyczą"). Osoba jest możliwa do zidentyfikowania, jeżeli można ją zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, identyfikator internetowy, dane o lokalizacji lub na podstawie informacji dotyczących jej cech fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychicznych, ekonomicznych, kulturowych lub społecznych. Identyfikowalność może być również zapewniona poprzez powiązanie takich informacji lub innej dodatkowej wiedzy. Pochodzenie, forma lub postać informacji są nieistotne (zdjęcia, nagrania wideo lub audio mogą również zawierać dane osobowe).
 • "Przetwarzanie" (art. 4 nr 2 RODO) oznacza każdą operację, która obejmuje przetwarzanie danych osobowych, niezależnie od tego, czy odbywa się w sposób zautomatyzowany (tj. oparty na technologii). Obejmuje to w szczególności zbieranie (tj. pozyskiwanie), utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie, łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych, a także zmianę celu lub zamierzonego wykorzystania, na którym pierwotnie opierało się przetwarzanie danych.
 • "Administrator" (art. 4 nr 7 DS-GVO) oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 • "Osoba trzecia" (art. 4 nr 10 DS-GVO) oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający i osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych na bezpośrednią odpowiedzialność administratora lub podmiotu przetwarzającego; obejmuje to również inne osoby prawne powiązane z grupą.
 • "Podmiot przetwarzający" (art. 4 nr 8 DS-GVO) to osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora, w szczególności zgodnie z instrukcjami administratora (np. dostawca usług IT). W rozumieniu prawa o ochronie danych podmiot przetwarzający nie jest w szczególności stroną trzecią.
 • "Zgoda" (art. 4 nr 11 RODO) oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

(2) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres administratora danych
Jesteśmy administratorem danych osobowych użytkownika w rozumieniu art. 4 nr 7 DS-GVO:
Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2
46395 Bocholt
Telefon: +49 (0) 2871 / 912 912
E-mail: datenschutz@gigaset.com

Więcej informacji na temat naszej firmy można znaleźć w szczegółach nadruku na naszej stronie internetowej www.gigaset.com.

(3) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
Nasz inspektor ochrony danych jest zawsze dostępny, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania i działać jako osoba kontaktowa w sprawie ochrony danych. Można się z nim skontaktować pod powyższym adresem pocztowym (słowo kluczowe: "attn. data protection officer") oraz pod adresem e-mail podanym powyżej.

(4) Podstawa prawna przetwarzania danych
Zasadniczo przetwarzanie danych osobowych jest zabronione przez prawo i dozwolone tylko wtedy, gdy przetwarzanie danych podlega jednemu z poniższych uzasadnień:

 • Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DS-GVO ("zgoda"): W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, dobrowolnie, w sposób świadomy i jednoznaczny wskazała w oświadczeniu lub innym jednoznacznym akcie potwierdzającym, że wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DS-GVO: Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do wdrożenia środków przedumownych podjętych na wniosek osoby, której dane dotyczą;
 • Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c DS-GVO: Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega administrator (np. prawnego obowiązku prowadzenia dokumentacji);
 • Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. d DS-GVO: Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 • Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. e DS-GVO: Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, lub
 • Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DS-GVO ("Uzasadnione interesy"): Gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionych (w szczególności prawnych lub ekonomicznych) interesów administratora lub strony trzeciej, chyba że sprzeczne interesy lub prawa osoby, której dane dotyczą, są nadrzędne (w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest niepełnoletnia).

W odniesieniu do prowadzonych przez nas operacji przetwarzania wskazujemy poniżej podstawę prawną mającą zastosowanie w każdym przypadku. Operacja przetwarzania może również opierać się na kilku podstawach prawnych.

(5) Usuwanie danych i okres przechowywania
W przypadku prowadzonych przez nas operacji przetwarzania wskazujemy poniżej w każdym przypadku, jak długo dane będą przez nas przechowywane i kiedy zostaną usunięte lub zablokowane. O ile poniżej nie określono wyraźnie okresu przechowywania, dane osobowe użytkownika zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel lub podstawa prawna ich przechowywania przestanie obowiązywać. Dane użytkownika będą przechowywane wyłącznie na naszych serwerach w Niemczech, z zastrzeżeniem ewentualnego transferu zgodnie z postanowieniami A.(7) i A.(8).
Przechowywanie może jednak nastąpić po upływie określonego czasu w przypadku (grożącego) sporu prawnego z użytkownikiem lub innego postępowania prawnego lub jeśli przechowywanie jest przewidziane przez przepisy ustawowe, którym podlegamy jako strona odpowiedzialna (np. § 257 HGB, § 147 AO). Po upływie okresu przechowywania określonego w przepisach prawa dane osobowe zostaną zablokowane lub usunięte, chyba że dalsze przechowywanie przez nas jest konieczne i istnieje ku temu podstawa prawna.

(6) Bezpieczeństwo danych
Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich (np. szyfrowanie TSL dla naszej strony internetowej), biorąc pod uwagę stan wiedzy technicznej, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cel przetwarzania, a także istniejące ryzyko naruszenia danych (w tym jego prawdopodobieństwo i wpływ) dla osoby, której dane dotyczą. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.
Chętnie udzielimy bardziej szczegółowych informacji na żądanie. Prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (patrz A.(3)).

(7) Współpraca z przetwórcami
Podobnie jak w przypadku każdej większej firmy, korzystamy również z usług zewnętrznych krajowych i zagranicznych dostawców usług (np. w zakresie IT, logistyki, telekomunikacji, sprzedaży i marketingu) w celu przetwarzania naszych transakcji biznesowych. Usługodawcy ci działają wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i są umownie zobowiązani do przestrzegania przepisów o ochronie danych zgodnie z art. 28 DS-GVO.
Jeśli dane osobowe użytkownika są przekazywane przez nas naszym spółkom zależnym lub są nam przekazywane przez nasze spółki zależne (np. w celach reklamowych), odbywa się to na podstawie istniejących relacji przetwarzania zamówień.

(8) Warunki przekazywania danych osobowych do państw trzecich
W ramach naszych relacji biznesowych dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane lub ujawniane firmom zewnętrznym. Mogą one również znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w krajach trzecich. Takie przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu wypełnienia zobowiązań umownych i biznesowych oraz w celu utrzymania relacji biznesowych użytkownika z nami. Każde przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego wymaga zgodności z wymogami dotyczącymi przekazywania danych osobowych do państw trzecich zgodnie z rozdziałem V RODO. W odpowiednich punktach poniżej poinformujemy użytkownika o szczegółach przekazywania danych.
Niektóre kraje trzecie są certyfikowane przez Komisję Europejską jako posiadające poziom ochrony danych porównywalny ze standardem EOG poprzez tak zwane decyzje stwierdzające odpowiedni poziom ochrony (listę tych krajów i kopię decyzji stwierdzających odpowiedni poziom ochrony można znaleźć tutaj: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html). Jednak w innych krajach trzecich, do których mogą być przekazywane dane osobowe, może nie istnieć konsekwentnie wysoki poziom ochrony danych ze względu na brak przepisów prawnych. W takim przypadku zapewniamy, że ochrona danych jest wystarczająco zagwarantowana. Jest to możliwe dzięki wiążącym przepisom firmowym, standardowym klauzulom umownym Komisji Europejskiej dotyczącym ochrony danych osobowych, certyfikatom lub uznanym kodeksom postępowania. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych (patrz punkt A.(3)).
Ważne w związku z przetwarzaniem danych w USA: Według Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości standard ochrony danych w USA jest niewystarczający i istnieje ryzyko, że dane użytkownika będą przetwarzane przez władze USA w celach kontrolnych i monitorujących, prawdopodobnie bez żadnych środków prawnych.

(9) Brak zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania)
Nie zamierzamy wykorzystywać żadnych danych osobowych zebranych od użytkownika do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

(10) Prawny obowiązek przekazywania określonych danych
W pewnych okolicznościach możemy podlegać szczególnemu ustawowemu lub prawnemu obowiązkowi udostępnienia legalnie przetwarzanych danych osobowych stronom trzecim, w szczególności organom publicznym (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c DS-GVO).

(11) Prawa użytkownika
Użytkownik może dochodzić swoich praw jako osoba, której dane dotyczą, w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych w dowolnym momencie, kontaktując się z nami przy użyciu danych kontaktowych podanych na początku punktu A.(2). Jako osoba, której dane dotyczą, użytkownik ma prawo

 • Zgodnie z art. 15 DS-GVO użytkownik może zażądać informacji na temat przetwarzanych przez nas danych. W szczególności użytkownik może zażądać informacji o celach przetwarzania, kategorii danych, kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnieniu prawa do złożenia skargi, pochodzeniu danych, jeśli nie zostały one zebrane przez nas, a także o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania i, w stosownych przypadkach, istotnych informacji o jego szczegółach;
 • Zgodnie z art. 16 DS-GVO użytkownik ma prawo zażądać niezwłocznej korekty nieprawidłowych danych lub uzupełnienia przechowywanych przez nas danych;
 • Zgodnie z art. 17 DS-GVO użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych przechowywanych przez nas, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
 • Zgodnie z art. 18 DS-GVO użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeśli kwestionuje prawidłowość danych lub przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
 • Zgodnie z art. 20 DS-GVO użytkownik ma prawo do otrzymania swoich danych, które nam przekazał, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do zażądania przekazania ich innemu administratorowi ("przenoszenie danych");
 • Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 DS-GVO, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 (1) zdanie 1 lit. e lub lit. f DS-GVO. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy przetwarzanie nie jest konieczne do wykonania umowy z użytkownikiem. O ile nie jest to sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego, podczas wykonywania takiego sprzeciwu prosimy o wyjaśnienie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać danych w taki sposób, w jaki to zrobiliśmy. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu użytkownika przeanalizujemy zasadność sprawy i albo zaprzestaniemy przetwarzania danych, albo je dostosujemy, albo przedstawimy użytkownikowi nasze ważne i uzasadnione powody, na podstawie których będziemy kontynuować przetwarzanie;
 • Użytkownik ma prawo do odwołania swojej zgody w dowolnym momencie zgodnie z art. 7 (3) DS-GVO. Skutkuje to tym, że nie możemy już kontynuować przetwarzania danych w oparciu o tę zgodę w przyszłości, co może ewentualnie utrudnić lub zakończyć kontynuację niektórych usług, oraz
 • Zgodnie z art. 77 DS-GVO użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych w naszej firmie, takiego jak właściwy dla nas organ nadzorczy ds. ochrony danych: Państwowy Komisarz ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji w NRW (LDI NRW).

(12) Zmiany w informacji o ochronie danych
W kontekście dalszego rozwoju przepisów o ochronie danych, a także zmian technologicznych lub organizacyjnych, nasze informacje o ochronie danych są regularnie sprawdzane w celu ustalenia, czy należy je dostosować lub uzupełnić. Użytkownik będzie informowany o zmianach w szczególności na naszej niemieckiej stronie internetowej pod adresem www.gigaset.com.

B. Odwiedź stronę www.gigaset.com

(1) Wyjaśnienie funkcji
Informacje o naszej firmie i oferowanych przez nas usługach można uzyskać w szczególności pod adresem www.gigaset.com wraz z powiązanymi podstronami (zwanymi dalej łącznie "stronami internetowymi"). Podczas odwiedzania naszych witryn mogą być przetwarzane dane osobowe.

(2) Przetwarzane dane osobowe
Podczas informacyjnego korzystania ze stron internetowych gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:
"Dane dziennika": Gdy użytkownik odwiedza nasze strony internetowe, tak zwany zapis danych dziennika (tak zwane pliki dziennika serwera) jest tymczasowo i anonimowo przechowywany na naszym serwerze internetowym. Obejmują one:

 • strona, z której strona została zażądana (tzw. adres URL strony odsyłającej)
 • nazwa i adres URL żądanej strony
 • data i godzina połączenia
 • opis typu, języka i wersji używanej przeglądarki internetowej
 • adres IP komputera wysyłającego żądanie, który jest skracany w taki sposób, że nie można już ustalić osobistego odniesienia
 • ilość przesłanych danych
 • system operacyjny
 • komunikat, czy połączenie się powiodło (status dostępu/kod statusu HTTP)
 • różnica strefy czasowej GMT

Przetwarzanie tych danych dostępowych jest konieczne, aby umożliwić odwiedzanie strony internetowej oraz zapewnić stałą funkcjonalność i bezpieczeństwo naszych systemów. Dane dostępowe są również tymczasowo przechowywane w wewnętrznych plikach dziennika w celach opisanych powyżej, w celu opracowania informacji statystycznych na temat korzystania z naszej strony internetowej, dalszego rozwoju naszej strony internetowej w odniesieniu do nawyków użytkowania naszych gości (np. jeśli odsetek urządzeń mobilnych używanych do uzyskiwania dostępu do stron wzrasta) oraz w celu ogólnego administracyjnego utrzymania naszej strony internetowej.
Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO.

"Dane rejestracji kontaktu"
Użytkownik ma różne możliwości skontaktowania się z nami. Należą do nich infolinia telefoniczna i kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W tym kontekście gromadzimy na przykład następujące dane:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b lub lit. f DS-GVO.

"Obsługa klienta"
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ramach naszej obsługi klienta można znaleźć w naszej Polityce ochrony danych serwisowych.

"Newsletter": Oprócz czysto informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej, oferujemy subskrypcję naszego newslettera, za pomocą którego informujemy o aktualnych nowych publikacjach i promocjach.
inform. Podczas rejestracji do naszego newslettera gromadzone, przechowywane i przetwarzane są przez nas następujące "dane newslettera":- data i godzina utworzenia zaproszenia do rejestracji

 • Historia wiadomości e-mail
 • Data i godzina przetwarzania przez link potwierdzający link optin, a także adres IP (pełny, nie skrócony).
 • Adres e-mail / unikalny identyfikator
 • Otwieranie i klikanie akcji
 • opis typu używanej przeglądarki internetowej/klienta poczty e-mail
 • Data i godzina przetwarzania oraz typ (API / link rezygnacji z subskrypcji) rezygnacji z subskrypcji
 • strona, z której strona została zażądana (tzw. adres URL strony odsyłającej)
 • Nazwisko i imię (opcjonalnie)

Zwracamy uwagę, że podczas wysyłania newslettera oceniamy zachowanie użytkownika. W tym celu wysyłane wiadomości e-mail zawierają tak zwane sygnały nawigacyjne lub piksele śledzące, które są jednopikselowymi plikami graficznymi przechowywanymi na naszej stronie internetowej. Na potrzeby oceny łączymy wyżej wymienione dane i sygnały nawigacyjne z adresem e-mail użytkownika i jego indywidualnym identyfikatorem. Linki zawarte w newsletterze również zawierają ten identyfikator. Dane są gromadzone wyłącznie pseudonimowo, tj. identyfikatory nie są powiązane z innymi danymi osobowymi użytkownika, bezpośrednie odniesienie osobowe jest wykluczone.
Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji biuletynu w dowolnym momencie, np. za pomocą linku do rezygnacji z subskrypcji znajdującego się na końcu każdego biuletynu. Użytkownik może również w dowolnym momencie wysłać prośbę o anulowanie subskrypcji na adres e-mail unsubscribe@gigaset.com lub zarządzać nią na swoim koncie użytkownika.
Dane newslettera są przetwarzane w celu wysyłania newslettera. Rejestrując się do naszego newslettera, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przy rejestracji do naszego newslettera stosujemy tzw. procedurę double opt-in. Oznacza to, że po dokonaniu rejestracji na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie chęci otrzymywania newslettera. Celem tej procedury jest weryfikacja rejestracji i, w razie potrzeby, wyjaśnienie ewentualnego niewłaściwego wykorzystania danych osobowych. Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera i zrezygnować z jego subskrypcji. Rezygnację można zgłosić, klikając link podany w każdej wiadomości e-mail z newsletterem, wysyłając wiadomość e-mail na adres unsubscribe@gigaset.com lub za pośrednictwem konta użytkownika albo wysyłając wiadomość na dane kontaktowe podane w stopce redakcyjnej.

"Dane zamówienia"
Podczas procesu składania zamówienia gromadzimy obowiązkowe dane niezbędne do realizacji umowy:

 • Imię, nazwisko,
 • Kod pocztowy, miasto, adres,
 • Ziemia,
 • Adres e-mail
 • Adres rozliczeniowy i adres wysyłki

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO.

"Konto użytkownika"
Użytkownik ma możliwość zarejestrowania się w naszym obszarze logowania, aby móc korzystać z pełnego zakresu funkcji na naszej stronie internetowej. Dane, które musisz podać -

 • Imię, nazwisko
 • Adres e-mail,
 • Hasło

wyróżniliśmy, oznaczając je jako pola obowiązkowe. Rejestracja nie jest możliwa bez podania tych danych.
Po pomyślnej rejestracji można zarządzać osobistym kontem użytkownika za pośrednictwem gigaset.com. Dostępne są następujące funkcje: Informacje o koncie użytkownika, Książka adresowa, Moje zamówienia, Subskrypcje biuletynu, Zarejestrowane produkty, Zarejestruj naprawę, Moje zlecenia naprawy, Moje opinie klientów, Program testerów produktów, Program rekomendacji inteligentnego domu. Dodatkowe dane osobowe można wprowadzić za pośrednictwem książki adresowej. Są to:

 • Imię, nazwisko,
 • Firma,
 • Telefon, faks,
 • Kod pocztowy, miasto, adres
 • Ziemia.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO.

"Loterie i promocje"
W kontekście konkursów i promocji wykorzystujemy dane użytkownika w celu przeprowadzenia konkursu, promocji i powiadomienia o nagrodzie. Szczegółowe informacje można znaleźć w warunkach uczestnictwa, a także w oddzielnych informacjach o ochronie danych dotyczących danego konkursu lub promocji.
Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO.

"Dane aplikacji"
Aplikacje na stanowiska pracy w naszej firmie można przesyłać, korzystając z danych kontaktowych na naszej stronie internetowej. W zakresie, w jakim dane osobowe są nam przekazywane w ten sposób lub w jakikolwiek inny sposób podczas składania aplikacji, przetwarzamy je w celu rozpatrzenia, przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na aplikację oraz, w razie potrzeby, w celu przygotowania stosunku pracy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych kandydatów można znaleźć na stronie: https://www.gigaset.com/de_de/cms/hr/stellenanzeigen/datenschutz-im-bewerbungsverfahren.html
"Wypełnianie zobowiązań prawnych"
Ponadto przetwarzamy dane użytkownika w celu wypełnienia zobowiązań prawnych (np. wymogów regulacyjnych, podczas dochodzenia praw zgodnie z art. 12-22 DSGVO, prawa handlowego i podatkowego, przechowywania i obowiązków weryfikacyjnych).
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wypełnienia obowiązku prawnego.

(3) Czas trwania przetwarzania danych
Dane użytkownika będą przetwarzane tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia wyżej wymienionych celów przetwarzania; podstawy prawne określone w kontekście celów przetwarzania mają odpowiednie zastosowanie. W odniesieniu do korzystania z plików cookie i czasu ich przechowywania należy zapoznać się z punktem A.(5) oraz Polityką dotyczącą plików cookie.
Zaangażowane przez nas strony trzecie będą przechowywać dane użytkownika w swoich systemach tak długo, jak będzie to konieczne w związku ze świadczeniem usług na naszą rzecz zgodnie z odpowiednim zamówieniem.
Więcej informacji na temat okresu przechowywania można znaleźć w punkcie A.(5).

(4) Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim; podstawa uzasadnienia
Następujące kategorie odbiorców, którzy zazwyczaj są podmiotami przetwarzającymi (zob. A.(7)), mogą mieć dostęp do danych osobowych użytkownika:

 • Dostawcy usług w zakresie obsługi naszej strony internetowej i przetwarzania danych przechowywanych lub przesyłanych przez systemy (np. w przypadku usług centrum danych, przetwarzania płatności, bezpieczeństwa IT). Podstawą prawną przekazywania danych jest wówczas art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b lub lit. f RODO.
 • Dostawcy usług do celów analitycznych i marketingowych (np. dostawcy usług śledzenia i wtyczek). Podstawą prawną ujawnienia danych jest art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO.
 • Agencje/organy rządowe, o ile jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego. Podstawą prawną ujawnienia jest wówczas art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c DS-GVO;
 • Osoby zatrudnione w celu prowadzenia naszej działalności gospodarczej (np. audytorzy, banki, firmy ubezpieczeniowe, doradcy prawni, organy nadzorcze, strony zaangażowane w przejęcia spółek lub tworzenie spółek joint venture). Podstawą prawną ujawnienia jest wówczas art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b lub lit. f DS-GVO.

Aby uzyskać gwarancje odpowiedniego poziomu ochrony danych w przypadku przekazywania danych do państw trzecich, patrz A.(8).
Ponadto będziemy przekazywać dane osobowe użytkownika stronom trzecim tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 (1) ust. 1 lit. a DS-GVO.

(5) Korzystanie z plików cookie, wtyczek i innych usług na naszej stronie internetowej
a) Pliki cookie

Na naszych stronach internetowych używamy plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przypisywane do używanej przeglądarki i przechowywane na dysku twardym za pomocą charakterystycznego ciągu znaków i za pośrednictwem których pewne informacje przepływają do organu, który ustawia plik cookie. Pliki cookie nie mogą wykonywać programów ani przenosić wirusów na komputer użytkownika, a zatem nie mogą powodować żadnych szkód. Służą one do uczynienia oferty internetowej jako całości bardziej przyjazną dla użytkownika i skuteczniejszą, tj. przyjemniejszą dla użytkownika.
Pliki cookie mogą zawierać dane umożliwiające rozpoznanie używanego urządzenia. W niektórych przypadkach pliki cookie zawierają jednak tylko informacje o określonych ustawieniach, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Pliki cookie nie mogą jednak bezpośrednio identyfikować użytkownika.
Rozróżnia się sesyjne pliki cookie, które są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki, oraz trwałe pliki cookie, które są przechowywane po zakończeniu danej sesji. W odniesieniu do ich funkcji rozróżnia się pliki cookie:

 • Techniczne pliki cookie: są obowiązkowe do poruszania się po witrynie, korzystania z podstawowych funkcji i zapewnienia bezpieczeństwa witryny; nie gromadzą informacji o użytkowniku w celach marketingowych ani nie przechowują odwiedzonych stron internetowych;
 • Wydajnościowe pliki cookie: zbierają informacje o sposobie korzystania z naszej witryny internetowej, odwiedzanych stronach i, na przykład, o błędach występujących podczas korzystania z witryny; nie zbierają informacji, które mogłyby zidentyfikować użytkownika - wszystkie zebrane informacje są anonimowe i służą wyłącznie do ulepszania naszej witryny internetowej i sprawdzania, co interesuje naszych użytkowników;
 • Reklamowe pliki cookie, targetujące pliki cookie: Są one wykorzystywane do oferowania użytkownikom witryny dostosowanych reklam w witrynie lub ofert stron trzecich oraz do pomiaru skuteczności tych ofert; reklamowe i targetujące pliki cookie są przechowywane przez maksymalnie 13 miesięcy;
 • Udostępnianie plików cookie: Są one wykorzystywane w celu poprawy interaktywności naszej strony internetowej z innymi usługami (np. sieciami społecznościowymi); udostępniane pliki cookie są przechowywane przez maksymalnie 13 miesięcy.

Każde użycie plików cookie, które nie jest absolutnie niezbędne z technicznego punktu widzenia, stanowi przetwarzanie danych, które jest dozwolone wyłącznie za wyraźną i aktywną zgodą użytkownika zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. a DS-GVO. Dotyczy to w szczególności korzystania z reklamowych, targetujących lub udostępniających plików cookie. Ponadto będziemy przekazywać dane osobowe użytkownika przetwarzane przez pliki cookie stronom trzecim tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.
Informacje na temat celów, dostawców, wykorzystywanych technologii, przechowywanych danych i okresu przechowywania poszczególnych plików cookie można znaleźć w ustawieniach naszego narzędzia do zarządzania zgodą.

b) Korzystanie z usług zewnętrznych i plików cookie
Więcej informacji na temat tego, z jakich usług zewnętrznych i plików cookie korzystamy oraz w jaki sposób można zarządzać ustawieniami w tym zakresie i dezaktywować niektóre rodzaje śledzenia, a także dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych przez strony trzecie, można znaleźć w naszych ustawieniach plików cookie, które można znaleźć w stopce strony głównej gigaset.com.

c) Wtyczki mediów społecznościowych
Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy wtyczki sieci społecznościowej Twitter.com lub X (Twitter Inc., 1355 Market St., Suite 900, San Francisco, California 94103, USA). Wtyczki te można rozpoznać po logo Twittera z białym ptakiem na niebieskim tle. Przegląd przycisków i tweetów Twittera można znaleźć pod adresem: www.developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites/overview
Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie na Twitterze podczas celowej aktywacji wtyczek Twittera, Twitter może przypisać połączenie z naszą witryną do profilu użytkownika na Twitterze. Nie wiemy, które dane są przesyłane do Twittera.
Jeśli chcesz wykluczyć przesyłanie danych do Twittera podczas aktywacji wtyczki, wyloguj się z Twittera przed odwiedzeniem naszej witryny i usuń pliki cookie.
Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Twittera, a także prawa użytkownika w tym zakresie i opcje ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Twittera: www.twitter.com/de/privacy
Sprzeciw (Opt-Out): www.twitter.com/personalization
Ponadto nie używamy wtyczek mediów społecznościowych na naszych stronach internetowych. Jeśli nasze strony internetowe zawierają ikony dostawców mediów społecznościowych (np. LinkedIn, Instagram itp.), używamy ich wyłącznie do pasywnego linkowania do stron odpowiednich dostawców.

d) Matomo
Korzystamy z usługi "Matomo" w celu optymalizacji i analizy naszej oferty online. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawnych art. 6 ust. 1 lit. f (uzasadniony interes) niemieckiego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO). Naszą troską w zakresie DSGVO (uzasadniony interes) jest optymalizacja naszej oferty online i naszej obecności w Internecie. Ponieważ prywatność naszych odwiedzających jest dla nas ważna, dane, które mogą umożliwić odniesienie do konkretnej osoby, takie jak adres IP, login lub identyfikatory urządzenia, są anonimizowane lub pseudonimizowane tak szybko, jak to możliwe. Nie ma miejsca żadne inne wykorzystanie, łączenie z innymi danymi ani przekazywanie stronom trzecim. Domyślnie nie używamy plików cookie do analizy stron internetowych. Dane generowane przez Matomo są przetwarzane i przechowywane wyłącznie w Niemczech.
W zakresie, w jakim korzystamy z analitycznych i optymalizacyjnych plików cookie, z wyprzedzeniem uzyskujemy wyraźną zgodę użytkownika. W takim przypadku i za zgodą użytkownika pliki cookie są wykorzystywane w celu umożliwienia statystycznej analizy zasięgu tej witryny internetowej, pomiaru skuteczności naszych działań marketingowych online, a także procedur testowych, np. w celu testowania i optymalizacji różnych wersji naszej oferty online lub jej komponentów. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie Matomo nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.
Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się wyżej wymienionemu przetwarzaniu danych. Sprzeciw nie ma żadnych negatywnych konsekwencji.

(6) Odwiedzanie innych stron naszej firmy na platformach mediów społecznościowych
a) LinkedIn

Obsługujemy stronę firmową w sieci społecznościowej linkedin.com firmy LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia ("LinkedIn") i otrzymujemy od LinkedIn tak zwaną analitykę strony w odniesieniu do naszych usług. Jesteśmy wspólnie z LinkedIn odpowiedzialni za działanie strony firmowej LinkedIn w rozumieniu art. 26 DSGVO. W związku ze świadczeniem dalszych usług przez LinkedIn, w szczególności rozwiązań marketingowych, zawarliśmy z LinkedIn umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 DSGVO.
Charakter i zakres informacji przekazywanych LinkedIn, powiązane cele przetwarzania danych przez LinkedIn, ich zgodność z prawem oraz informacje o tym, jak korzystać ze swoich praw, można znaleźć w informacji o ochronie prywatności LinkedIn pod adresem URL www.linkedin.com/legal/privacy-policy oraz w umowie o współodpowiedzialności, znajdującej się pod adresem URL legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum.
LinkedIn Ads (https://business.linkedin.com/de-de/marketing-solutions/ads) oferuje możliwość umieszczania na LinkedIn reklam dostosowanych do grup docelowych. Dane są przetwarzane w celu śledzenia konwersji, reklam, remarketingu oraz optymalizacji naszych reklam i działań na stronie. W tym celu ustawiany jest plik cookie oraz wykorzystywane są piksele i tagi reklamowe. W tym celu przetwarzane są następujące dane: Adres IP, dane agenta użytkownika, identyfikator urządzenia, wyszukiwane hasła, przeglądane artykuły, odwiedzane strony, oglądane reklamy, obserwujący, połączenia, oglądane filmy, informacje o profilu, identyfikator reklamowy, informacje o systemie operacyjnym, informacje o urządzeniu.
Page Analytics (https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/4499/linkedin-page-analytics-overview) to zagregowane dane, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z naszą witryną. Za generowanie i dostarczanie tych analiz stron odpowiada LinkedIn, nad którym nie mamy żadnej kontroli. LinkedIn przyjmuje wszystkie zobowiązania wynikające z RODO w odniesieniu do przetwarzania danych wglądu (w tym art. 12 i 13 RODO, art. 15-22 RODO i art. 32-34 RODO).
Celem przetwarzania przez nas danych dostarczonych przez LinkedIn jest statystyczna ocena korzystania z naszej strony firmowej. Umożliwia nam to na przykład określenie preferowanego czasu odwiedzin i publikowania postów przez naszych użytkowników oraz wykorzystanie tych danych do optymalizacji naszych postów i strony firmowej. Ponadto przetwarzamy dane osobowe udostępnione publicznie przez użytkownika na LinkedIn (np. wyraźne nazwy w profilu użytkownika), a także dane bezpośrednio związane z działaniami na naszej stronie firmowej (np. wkłady, posty, polubienia, oceny), również w celu komunikacji z użytkownikiem.
W przypadku niektórych naszych usług możemy korzystać z narzędzia do śledzenia konwersji i retargetingu LinkedIn Insight Tags. Powoduje to umieszczenie w przeglądarce użytkownika pliku cookie, który pozwala nam śledzić zachowanie osób odwiedzających naszą działalność online, gdy zostały one przekierowane do naszych ofert poprzez kliknięcie reklamy LinkedIn. W ten sposób możemy ocenić skuteczność naszych reklam LinkedIn do celów statystycznych i badań rynkowych oraz zoptymalizować przyszłe działania reklamowe. Dane zebrane w ten sposób są dla nas anonimowe i nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat tożsamości użytkowników zarejestrowanych w ten sposób. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez LinkedIn, dzięki czemu możliwe jest połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a LinkedIn może wykorzystywać dane do własnych celów reklamowych. Dzięki możliwości retargetingu LinkedIn umożliwia umieszczanie reklam poza naszymi usługami. Na takie wykorzystanie danych nie mamy wpływu jako operator strony. Jeśli jesteś członkiem LinkedIn, możesz kontrolować funkcję remarketingu w ustawieniach swojego konta lub dezaktywować ją, ustawiając plik cookie rezygnacji (patrz poniżej). W naszym interesie leży analiza zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno naszej oferty, jak i, w razie potrzeby, reklam dotyczących naszej oferty.
Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przechowywanie i wykorzystywanie jego danych w kontekście LinkedIn Insight Tag, może dezaktywować przechowywanie i wykorzystywanie danych tutaj. W takim przypadku w przeglądarce użytkownika zostanie zapisany plik cookie opt-out, który uniemożliwi LinkedIn przechowywanie danych dotyczących użytkowania. Usunięcie plików cookie spowoduje również usunięcie pliku cookie rezygnacji. Rezygnacja musi zostać ponownie aktywowana, gdy użytkownik ponownie odwiedzi naszą witrynę.
Opt-out: www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
Podstawą powyższego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO. Jeśli użytkownik udzielił zgody LinkedIn, może ją odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Jeśli użytkownik udzielił nam zgody w tym zakresie, może ją odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.
W przeciwnym razie podstawą przetwarzania przez nas danych jest art. 6 (1) ust. 1 lit. f DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu ochrony uzasadnionych interesów administratora, pod warunkiem, że interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne. W naszym interesie leży dostarczanie treści i komunikacja z użytkownikami LinkedIn oraz poprawa zasięgu i skuteczności naszych postów.
Należy dochodzić swoich praw do informacji, poprawiania, usuwania, ograniczania przetwarzania i przenoszenia przechowywanych danych Insights wobec LinkedIn, ponieważ LinkedIn przejął odpowiednie obowiązki:
LinkedIn Ireland Unlimited Company
Wilton Place
Dublin 2
Irlandia
Polityka prywatności: www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Opt-out: www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

b) Platformy meta (Facebook i Instagram)
Prowadzimy stronę firmową (fanpage) w sieciach społecznościowych Meta Group (facebook.com i instagram.com). Jesteśmy wspólnie z Meta odpowiedzialni za prowadzenie tego fanpage'a w rozumieniu art. 26 DSGVO. Umowę o wspólnej odpowiedzialności można znaleźć tutaj: www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Głównym podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia ("Facebook").
Charakter i zakres informacji przekazywanych Meta, powiązane cele przetwarzania danych przez Meta, ich zgodność z prawem oraz informacje o tym, jak korzystać z przysługujących praw, można znaleźć w Polityce danych i innych informacjach dostarczanych przez Meta na temat przetwarzania "Insights Data", np. en-de.facebook.com/policy.php.
Meta dostarcza nam tak zwanych informacji o stronie dla naszej witryny. Page Insights (np. https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights) to podsumowane dane, które dostarczają nam informacji o tym, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z naszą witryną. Za generowanie i dostarczanie tych spostrzeżeń odpowiada Meta, nad którą nie mamy żadnej kontroli. Dotyczy to również przetwarzania danych, które odbywa się wyłącznie do celów firmy Meta. Meta przyjmuje również wszystkie zobowiązania wynikające z RODO w odniesieniu do przetwarzania danych wglądu (w tym art. 12 i 13 RODO, art. 15-22 RODO i art. 32-34 RODO).
Celem przetwarzania przez nas danych dostarczonych przez Meta jest statystyczna ocena korzystania z naszego fanpage'a. Umożliwia nam to na przykład określenie preferowanego czasu odwiedzin i publikowania postów przez naszych użytkowników oraz wykorzystanie tych danych do optymalizacji naszych postów i naszego fanpage'a. Ponadto przetwarzamy dane osobowe udostępnione publicznie przez użytkownika Meta (np. wyraźne nazwy w profilu użytkownika), a także dane bezpośrednio związane z działaniami na naszym fanpage'u (np. wypowiedzi, posty, polubienia, oceny), również w celu komunikacji z użytkownikiem.
Używamy również Facebook Pixel do pomiaru konwersji. Pozwala nam to śledzić zachowanie odwiedzających nasze działania online, gdy zostali przekierowani do naszych ofert poprzez kliknięcie meta-reklamy. W ten sposób możemy ocenić skuteczność naszych metareklam do celów statystycznych i badań rynkowych oraz zoptymalizować przyszłe działania reklamowe. Dane zebrane w ten sposób są dla nas anonimowe i nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat tożsamości użytkowników zarejestrowanych w ten sposób. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez Meta, aby możliwe było połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a Meta może wykorzystywać dane do własnych celów reklamowych zgodnie z polityką wykorzystania danych na Facebooku i Instagramie. Umożliwia to Meta umieszczanie reklam na stronach Meta, jak również poza Meta. Na takie wykorzystanie danych nie mamy wpływu jako operator strony. Funkcję remarketingu "Custom Audiences" można wyłączyć w sekcji ustawień reklam na stronie www.facebook.com/ads/preferences/ lub www.help.instagram.com. Aby to zrobić, użytkownik musi być zalogowany na Facebooku lub Instagramie. Jeśli użytkownik nie ma konta na Facebooku lub Instagramie, może dezaktywować reklamy oparte na użytkowaniu z Facebooka i Instagrama, między innymi, na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance: www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/. Jesteśmy zainteresowani analizą zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno naszej oferty, jak i, w stosownych przypadkach, reklam naszej oferty za pomocą pikseli Facebooka.
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 (1) zdanie 1 lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub środków przedumownych, o ile dane są przetwarzane zgodnie z Meta Warunkami użytkowania, w przeciwnym razie, o ile istnieje odpowiedzialność za ochronę danych z naszej strony, art. 6 (1) zdanie 1 lit. f DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu ochrony uzasadnionych interesów administratora, o ile interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne. Naszym interesem jest dostarczanie treści i komunikowanie się z meta-użytkownikami oraz zwiększanie zasięgu i skuteczności naszych postów.
Korzystanie z Facebook Pixel odbywa się również za zgodą użytkownika udzieloną z wyprzedzeniem zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO w związku z § 25 ust. 1 TTDSG i może zostać odwołane ze skutkiem na przyszłość. Zmiany można dokonać za pomocą ustawień plików cookie pokazanych powyżej.
Prosimy o dochodzenie swoich praw do informacji, poprawiania, usuwania, ograniczania przetwarzania i przenoszenia przechowywanych danych Insights przeciwko Meta, ponieważ Mata przyjęła na siebie odpowiednie zobowiązania:
Meta Platforms Ireland Limited
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
Dublin 2, Irlandia
Polityka prywatności: www.facebook.com/about/privacy/ i www.privacycenter.instagram.com
Rezygnacja: www.facebook.com/settings i www.privacycenter.instagram.com

c) Twitter (X)
Prowadzimy stronę firmową w sieci społecznościowej Twitter (X) należącej do Twitter International Unlimited Ireland Unlimited Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Irlandia ("Twitter") i otrzymujemy od Twittera tak zwaną analitykę strony w odniesieniu do naszych usług. Jesteśmy wspólnie odpowiedzialni z Twitterem za działanie strony firmowej Twittera w rozumieniu art. 26 DSGVO. W drodze świadczenia dalszych usług przez Twittera, w szczególności rozwiązań marketingowych, zawarliśmy z Twitterem umowę o przetwarzaniu na zlecenie zgodnie z art. 28 DSGVO.
Rodzaj i zakres informacji dostarczanych przez Twittera, powiązane cele przetwarzania danych przez Twittera, ich zgodność z prawem oraz informacje na temat korzystania z praw użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Twittera pod adresem www.twitter.com/privacy.
Celem przetwarzania przez nas danych dostarczonych przez Twittera jest statystyczna ocena korzystania z naszej strony firmowej. Umożliwia nam to na przykład określenie preferowanego czasu odwiedzin i publikowania postów przez naszych użytkowników oraz wykorzystanie tych danych do optymalizacji naszych postów i strony firmowej. Ponadto przetwarzamy dane osobowe udostępnione publicznie przez użytkownika na Twitterze (np. wyraźne nazwy w profilu użytkownika), a także dane bezpośrednio związane z działaniami na naszej stronie firmowej (np. wpisy, posty, polubienia, oceny), również w celu komunikacji z użytkownikiem.
Podstawą powyższego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO. Jeśli użytkownik udzielił Twitterowi zgody, może ją w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. Jeśli użytkownik udzielił nam zgody w tym zakresie, może ją odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.
W przeciwnym razie podstawą przetwarzania przez nas danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu ochrony uzasadnionych interesów administratora, pod warunkiem, że interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne. W naszym interesie leży dostarczanie treści i komunikacja z użytkownikami Twittera oraz poprawa zasięgu i skuteczności naszych postów.
Należy dochodzić swoich praw do informacji, poprawiania, usuwania, ograniczania przetwarzania i przenoszenia danych wobec Twittera, ponieważ Twitter przyjął na siebie odpowiednie zobowiązania:
Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irlandia
Polityka prywatności: www.twitter.com/de/privacy
Opt-out: www.help.twitter.com/de/safety-and-security/privacy-controls-for-tailored-ads

d) Xing
Prowadzimy stronę firmową w sieci społecznościowej Xing spółki New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Niemcy ("Xing") i otrzymujemy od Xing tak zwaną analitykę strony w odniesieniu do naszych usług. Jesteśmy współodpowiedzialni z Xing za działanie strony firmowej Xing w rozumieniu art. 26 DSGVO. W celu świadczenia dalszych usług przez Xing, w szczególności rozwiązań marketingowych, zawarliśmy z Xing umowę o przetwarzanie danych na podstawie art. 28 DSGVO.
Rodzaj i zakres informacji przekazywanych Xing, powiązane cele przetwarzania danych przez Xing, ich zgodność z prawem oraz informacje o tym, jak korzystać ze swoich praw, można znaleźć w polityce prywatności Xing pod adresem www.privacy.xing.com/de.
Celem przetwarzania przez nas danych dostarczonych przez Xing jest statystyczna ocena korzystania z naszej strony firmowej. Umożliwia nam to na przykład określenie preferowanego czasu odwiedzin i publikowania postów przez naszych użytkowników oraz wykorzystanie tych danych do optymalizacji naszych postów i strony firmowej. Ponadto przetwarzamy dane osobowe udostępnione publicznie przez użytkownika na Xing (np. wyraźne nazwy w profilu użytkownika), a także dane bezpośrednio związane z działaniami na naszej stronie firmowej (np. wypowiedzi, posty, polubienia, oceny), również w celu komunikacji z użytkownikiem.
Podstawą powyższego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych przez Xing, może ją odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Jeśli użytkownik udzielił nam zgody w tym zakresie, może ją odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.
W przeciwnym razie podstawą przetwarzania przez nas danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu ochrony uzasadnionych interesów administratora, pod warunkiem, że interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne. W naszym interesie leży dostarczanie treści i komunikacja z użytkownikami Xing oraz poprawa zasięgu i skuteczności naszych postów.
Należy dochodzić wobec Xing swoich praw do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych, ponieważ Xing przyjęła na siebie odpowiednie obowiązki:
Nowa praca SE
Am Strandkai 1
20457 Hamburg
Niemcy
Polityka prywatności: www.privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

e) YouTube
Obsługujemy stronę firmową w sieci społecznościowej YouTube firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("YouTube") i otrzymujemy od YouTube tak zwane Page Analytics w odniesieniu do naszych usług. Jesteśmy współodpowiedzialni z YouTube za działanie strony firmowej YouTube w rozumieniu art. 26 DSGVO. W celu świadczenia dalszych usług przez YouTube, w szczególności rozwiązań marketingowych, zawarliśmy z YouTube umowę o przetwarzanie danych na podstawie art. 28 DSGVO.
Rodzaj i zakres informacji dostarczanych przez YouTube, powiązane cele przetwarzania danych przez YouTube, ich zgodność z prawem oraz informacje na temat korzystania z praw użytkownika można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem www. policies.google.com/privacy?hl=en.
Celem przetwarzania przez nas danych dostarczonych przez YouTube jest statystyczna ocena korzystania z naszej strony firmowej. Umożliwia nam to na przykład określenie preferowanego czasu odwiedzin i publikowania postów przez naszych użytkowników oraz wykorzystanie tych danych do optymalizacji naszych postów i strony firmowej. Ponadto przetwarzamy dane osobowe udostępnione publicznie przez użytkownika w serwisie YouTube (np. wyraźne nazwy w profilu użytkownika), a także dane bezpośrednio związane z działaniami na naszej stronie firmowej (np. wypowiedzi, posty, polubienia, oceny), również w celu komunikacji z użytkownikiem.
Podstawą powyższego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO. O ile użytkownik udzielił YouTube odpowiedniej zgody, może ją w każdej chwili odwołać w stosunku do Twittera ze skutkiem na przyszłość. Jeśli użytkownik udzielił nam zgody w tym zakresie, może ją odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.
W przeciwnym razie podstawą przetwarzania przez nas danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu ochrony uzasadnionych interesów administratora, pod warunkiem, że interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne. W naszym interesie leży dostarczanie treści i komunikacja z użytkownikami Twittera oraz poprawa zasięgu i skuteczności naszych postów.
Należy dochodzić swoich praw do informacji, poprawiania, usuwania, ograniczania przetwarzania i przenoszenia danych wobec Twittera, ponieważ Twitter przyjął na siebie odpowiednie zobowiązania:
Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Irlandia
Polityka prywatności: www.policies.google.com/privacy?hl=de