Ogólne warunki użytkowania

Ogólne warunki użytkowania
(stan na: sierpień 2015)
1 Zakres zastosowania
Korzystanie z oferowanych przez Gigaset Technologies GmbH (w dalszej części: „Gigaset”) stron interneto-wych (w dalszej części „strona internetowa Gigaset”) jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie poniższych warunków. Niniejsze Ogólne warunki użytkowania mogą być uzupełniane, modyfikowane lub zastępowane przez inne warunki, np. dla zakupu produktów i/lub usług. W przypadku sprzeczności między tymi Ogólnymi warunkami użytkowania i dalszymi warunkami pierwszeństwo mają dalsze warunki.
Warunki użytkowania można znaleźć w Internecie i wydrukować.
Zalogowanie przy użyciu identyfikatora użytkownika do strefy chronionej hasłem lub, jeśli nie jest potrzebna rejestracja, rozpoczęcie korzystania ze strony internetowej Gigaset oznacza akceptację niniejszych warunków użytkowania.
2 Świadczenia, dostępność
2.1 Jeśli w danym przypadku nie jest uzgodnione inaczej, Gigaset przyznaje użytkownikowi ograniczone, niewyłączne i nieprzenoszalne prawo przeglądania strony internetowej Gigaset lub jej treści zgodnie z regulacjami niniejszych warunków użytkowania, do użytku prywatnego, do korzystania z niej i wyświetlania na ekranie.
2.2 Gigaset oferuje użytkownikowi możliwość korzystania ze strony internetowej z zastrzeżeniem dostępności. Czynności konserwacyjne, dalszy rozwój lub usterki mogą ograniczyć lub tymczasowo przerwać możliwości użytkowania. W wyniku tego w niektórych okolicznościach może występować utrata danych. Nie powoduje to wystąpienia roszczeń odszkodowawczych danych użytkowników. Firma Gigaset jest też uprawniona do zmieniania udostępnienia i dostępności tej strony internetowej w każdej chwili, według uznania, bez zapowiadania.
3 Rejestracja, hasło
3.1 Niektóre części strony internetowej Gigaset mogą być zastrzeżone tylko dla zarejestrowanych użytkowników w celu zapewnienia bezpieczeństwa obiegu handlowego. Nie występuje prawo do rejestracji przez Gigaset. Gigaset zastrzega sobie w szczególności prawo do obejmowania obowiązkiem rejestracji także stron internetowych dostępnych dotąd nieodpłatnie. Gigaset w każdej chwili uprawniona jest odwołać uprawnienia dostępu przez blokadę danych dostępowych, przy czym nie wymaga to podawania przyczyn, zwłaszcza jeśli użytkownik:
• podał przy rejestracji nieprawdziwe dane,
• naruszył te warunki lub swoje obowiązki staranności w zakresie korzystania z danych dostępowych lub
• naruszył zastosowalne prawo przy dostępie do lub korzystaniu ze strony internetowej Gigaset.
3.2 Jeśli użytkownik wnioskuje o rejestrację przez firmę Gigaset, użytkownik zobowiązany jest złożyć przy rejestracji dane zgodne z prawdą i niezwłocznie informować Gigaset o ich zmianach (przewidziany kanał kontaktu: online).
3.3 Podczas rejestracji użytkownik podaje adres mailowy i określa hasło (nazywane w dalszej części także „Danymi użytkownika”). Po kliknięciu na pola „Moje konto użytkownika” lub „Zaloguj” użytkownik po wpisaniu swoich danych użytkownika może skorzystać ze swojego konta użytkownika i uzupełniać, usuwać lub korygować zapisane tam dane.
3.4 Użytkownik zapewnia, że dane użytkownika nie będą udostępniane osobom trzecim i odpowiada za wszystkie zamówienia realizowane z podaniem danych użytkownika i za pozostałe aktywności. Po każdym użyciu należy opuścić obszar chroniony hasłem. Jeśli użytkownik uzyska wiedzę o tym, że osoba trzecia weszła w posiadanie danych użytkownika lub nadużywa ich, zobowiązany jest niezwłocznie informować na piśmie Gigaset, drogą pocztową na adres Gigaset Technologies GmbH, Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt, lub mailem na adres gigasetstore@gigaset.com.
3.5 Po wpłynięciu zgłoszenia według punktu 3.4 Gigaset niezwłocznie zablokuje dostęp do zakresu chronio-nego hasłem z jego danymi użytkownika. Zniesienie blokady jest możliwe dopiero na oddzielny wniosek użytkownika w Gigaset.
3.6 Użytkownik może w każdej chwili domagać się na piśmie usunięcia swojej rejestracji. Usunięcie następuje niezwłocznie po likwidacji występujących jeszcze stosunków umownych przez usunięcie wszystkich danych użytkownika i pozostałych zapisanych danych osobowych.
3.7 Jeśli Gigaset całkowicie lub częściowo zawiesza działalność strony internetowej lub całkowicie lub czę-ściowo zawiesza jeden lub kilka chronionych hasłem zakresów na stronie internetowej Gigaset, Gigaset zachowuje sobie prawo usunięcia zapisanych danych użytkownika pozostających w związku z zawieszonym zakresem.
4 Prawa do korzystania z treści strony internetowej
4.1 Korzystanie z udostępnionych na stronie internetowej Gigaset informacji produktowych, oprogramowania i dokumentacji, np. tekstów, grafik, rysunków, filmów, zdjęć produktowych lub dokumentacji użytkownika (w dalszej części: „treści strony internetowej”) podlega niniejszym warunkom. Uzgodnione oddzielnie warunki licencyjne mają pierwszeństwo nad tymi warunkami.
4.2 Wszystkie prawa, zwłaszcza autorskie prawa użytkowania i przetwarzania treści udostępnionych na stronie internetowej Gigaset, przysługują w stosunku do użytkownika wyłącznie Gigaset.
4.3 Jeśli w punktach 4.3 do 4.5 nie podaje się inaczej, użytkownik tej strony internetowej jest uprawniony przywoływać zapisane na serwerze sieciowym Gigaset treści stron internetowych w celach własnej dokumentacji i wyświetlania ich na komputerze, a w tym celu tymczasowego zapisywania ich w pamięci podręcznej lub roboczej. Pozostałe rodzaje użycia, zwłaszcza trwałe zapisywanie i wykonywanie kopii, a także zastosowanie do własnych lub zewnętrznych celów komercyjnych są jednoznacznie zabronione.
4.4 Odmiennie od punktu 4.3 Gigaset przyznaje użytkownikowi niewyłączne i nieprzenoszalne prawo do korzystania z treści strony internetowej Gigaset w celach uruchomienia i podczas eksploatacji produktów Gigaset. Korzystanie z treści strony internetowej jest ograniczone wyłącznie do użytku prywatnego. Powielanie, publikowanie, rozpowszechnianie, wypożyczanie, edycja lub dystrybucja, a także przekazywanie treści strony internetowej osobom trzecim, zwłaszcza w celach komercyjnych, są niedozwolone.
4.5 Oprogramowanie udostępnione do pobrania na stronie internetowej Gigaset może zawierać oprogramowanie open source. Prawa przysługujące klientowi na podstawie warunków licencyjnych oprogramowania open source pozostają niezmienione.
4.6 Użycie komercyjne treści strony internetowej jest niedozwolone.
5 Obowiązki użytkownika
5.1 Oprócz tego użytkownik zobowiązuje się dla ochrony danych stosować się do uznanych zasad bezpie-czeństwa danych i przestrzegać zobowiązań dotyczących ochrony danych. Użytkownik zobowiązany jest regularnie, co najmniej raz w miesiącu, przeprowadzać procedurę zabezpieczenia danych. W przypadku interaktywnego korzystania ze strony internetowej Gigaset, np. przez korzystanie ze zdefiniowanych punktów kontaktowych, przycisków mediów społecznościowych lub blogów i forum klientów Gigaset użytkownikowi nie wolno:
• wyrządzać szkód innym osobom, zwłaszcza nieletnim lub naruszać ich prawa osobiste,
• występować swoim zachowaniem przeciw dobrym obyczajom,
• naruszać komercyjne prawa ochronne i autorskie lub pozostałe prawa własności,
• przekazywać treści z wirusami, tzw. trojanami lub pozostałymi programami, które mogą uszkodzić oprogramowanie,
• wprowadzać, zapisywać lub wysyłać linków lub treści, do których nie jest upoważniony, zwłaszcza wówczas, kiedy te linki lub treści naruszają zobowiązania z tytułu poufności lub są niezgodne z prawem, lub
• rozpowszechniać reklamy lub niepożądane maile (tak zwany „spam”) lub nieuzasadnione ostrzeżenia przed wirusami, błędami działania i tym podobnymi lub namawiać do udziału w grach, systemach łańcuszkowych i piramidowych, a także tym podobnych akcjach.
5.2 Oprócz tego użytkownik zobowiązuje się dla ochrony danych stosować się do uznanych zasad bezpie-czeństwa danych i przestrzegać zobowiązań dotyczących ochrony danych. Użytkownik zobowiązany jest regularnie, co najmniej raz w miesiącu, przeprowadzać procedurę zabezpieczenia danych.
5.3 Gigaset zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu do strony internetowej Gigaset lub zakresu chronionego hasłem, w każdej chwili, jeśli użytkownik naruszać będzie swoje zobowiązania z tytułu warunków.
6 Linki
6.1 Strona internetowa Gigaset może zawierać linki do stron osób trzecich. Gigaset nie odpowiada za osiągalność takich stron internetowych osób trzecich i za treści tych zewnętrznych stron; jednoznacznie Gigaset nie rości sobie praw do tych stron i ich treści, ponieważ Gigaset nie kontroluje informacji za linkami i nie odpowiada za zawarte tam treści i informacje. Korzystanie ze stron internetowych osób trzecich następuje na ryzyko użytkownika.
6.2 Umowy zawierane między użytkownikiem a administratorem takiej strony internetowej osób trzecich, podlegają wyłącznie warunkom uzgodnionym z osobą trzecią.