Privacybeleid

Privacybeleid
Status: 1 augustus 2023

Voorwoord

Wij, Gigaset Technologies GmbH en onze dochterondernemingen (hierna gezamenlijk aangeduid als "het bedrijf", "wij" of "ons") nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en willen u hier informeren over de gegevensbescherming binnen ons bedrijf.

In het kader van onze verantwoordelijkheid op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn ons aanvullende verplichtingen opgelegd door de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (Verordening (EU) 2016/679; hierna: "GDPR") om de bescherming van persoonsgegevens van de betrokkene te waarborgen (wij verwijzen hierna ook naar jou als betrokkene als "klant", "gebruiker", "jij", "u" of "datasubject").

Voor zover wij alleen of samen met anderen beslissen over de doeleinden en middelen van gegevensverwerking, omvat dit vooral de verplichting om u transparant te informeren over de aard, de omvang, het doel, de duur en de rechtsgrondslag van de verwerking (vgl. art. 13 en 14 DS-GVO). Met deze verklaring (hierna: "mededeling gegevensbescherming") informeren wij u over de manier waarop uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Onze informatie over gegevensbescherming heeft een modulaire structuur. Het bestaat uit een algemeen deel voor alle verwerkingen van persoonsgegevens en verwerkingssituaties die van toepassing zijn telkens wanneer een website wordt opgeroepen (A. Algemeen) en een speciaal deel, waarvan de inhoud alleen betrekking heeft op de daar gespecificeerde verwerkingssituatie met de aanduiding van de respectieve aanbieding of het respectieve product, in het bijzonder het bezoek aan websites zoals hier beschreven (B. Bezoek aan websites).

A. Algemeen

(1) Definities
Naar het voorbeeld van Artikel 4 van de GDPR is deze mededeling over gegevensbescherming gebaseerd op de volgende definities:

 • Persoonsgegevens" (art. 4 nr. 1 GDPR): alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"). Een persoon is identificeerbaar als hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, een online identificator, locatiegegevens of door middel van informatie over zijn fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteitskenmerken. De identificeerbaarheid kan ook worden gegeven door middel van een koppeling van dergelijke informatie of andere aanvullende kennis. De oorsprong, vorm of belichaming van de informatie is irrelevant (foto's, video- of geluidsopnamen kunnen ook persoonsgegevens bevatten).
 • Verwerking" (art. 4 nr. 2 GDPR): elke handeling waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, al dan niet met geautomatiseerde (d.w.z. op technologie gebaseerde) middelen. Dit omvat in het bijzonder het verzamelen (d.w.z. verwerven), vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, beperken, wissen of vernietigen van persoonsgegevens, alsmede het wijzigen van een doel of beoogd gebruik waarop een gegevensverwerking oorspronkelijk was gebaseerd.
 • "Verantwoordelijke voor de verwerking" (art. 4 nr. 7 DS-GVO): de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 • "Derde" (art. 4 nr. 10 DS-GVO): elke natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie, met uitzondering van de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken onder de directe verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker; hieronder vallen ook andere rechtspersonen die zijn aangesloten bij een groep.
 • Een "verwerker" (art. 4 nr. 8 DS-GVO) is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan die namens de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, met name in overeenstemming met de instructies van de voor de verwerking verantwoordelijke (bijv. IT-dienstverlener). In de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming is een verwerker in het bijzonder geen derde partij.
 • Toestemming" (Art. 4 Nr. 11 GDPR) betekent elke vrijelijk gegeven specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie van de wensen van de betrokkene in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige bevestigende handeling waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens.

(2) de naam en het adres van de voor de verwerking verantwoordelijke
Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van art. 4 nr. 7 DS-GVO:
Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2
46395 Bocholt
Telefoon: +49 (0) 2871 / 912 912
E-mail: datenschutz@gigaset.com

Raadpleeg voor meer informatie over ons bedrijf de impressumgegevens op onze website www.gigaset.com.

(3) Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
Onze bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming is te allen tijde beschikbaar om uw vragen te beantwoorden en op te treden als uw contactpersoon met betrekking tot gegevensbescherming. Hij is bereikbaar op bovenstaand postadres (trefwoord: "attn. data protection officer") en op bovenstaand e-mailadres.

(4) Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking
In principe is elke verwerking van persoonsgegevens bij wet verboden en alleen toegestaan als de gegevensverwerking onder een van de volgende rechtvaardigingen valt:

 • Art. 6 lid 1 zin 1 letter a DS-GVO ("toestemming"): Wanneer de betrokkene vrijwillig, op geïnformeerde wijze en ondubbelzinnig door middel van een verklaring of een andere ondubbelzinnige bevestigende handeling heeft aangegeven dat hij of zij instemt met de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens voor een of meer gespecificeerde doeleinden;
 • Art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DS-GVO: Indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen;
 • Art. 6 lid 1 p. 1 lit. c DS-GVO: Als de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen (bijv. een wettelijke verplichting om een administratie bij te houden);
 • Art. 6 lid 1 p. 1 lit. d DS-GVO: Als de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 • Art. 6 lid 1 p. 1 lit. e DS-GVO: Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen, of
 • Art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DS-GVO ("Legitieme belangen"): Wanneer verwerking noodzakelijk is om gerechtvaardigde (met name juridische of economische) belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde te beschermen, tenzij de tegenstrijdige belangen of rechten van de betrokkene zwaarder wegen (met name wanneer de betrokkene minderjarig is).

Voor de verwerkingen die door ons worden uitgevoerd, geven we hieronder voor elk geval de toepasselijke rechtsgrondslag aan. Een verwerking kan ook op meerdere rechtsgrondslagen zijn gebaseerd.

(5) Gegevensverwijdering en bewaartermijn
Voor de verwerkingen die door ons worden uitgevoerd, geven we hieronder in elk geval aan hoe lang de gegevens door ons worden opgeslagen en wanneer ze worden verwijderd of geblokkeerd. Tenzij hieronder een expliciete bewaartermijn wordt aangegeven, worden uw persoonlijke gegevens gewist of geblokkeerd zodra het doel of de rechtsgrondslag voor de opslag niet langer van toepassing is. Uw gegevens worden alleen opgeslagen op onze servers in Duitsland, onder voorbehoud van een eventuele overdracht in overeenstemming met de bepalingen in A.(7) en A.(8).
De opslag kan echter langer duren dan de opgegeven tijd in het geval van een (dreigend) juridisch geschil met u of andere juridische procedures of als de opslag wordt voorgeschreven door wettelijke voorschriften waaraan wij als verantwoordelijke partij zijn onderworpen (bijv. § 257 HGB, § 147 AO). Als de door de wettelijke voorschriften voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, worden de persoonsgegevens geblokkeerd of verwijderd, tenzij verdere opslag door ons noodzakelijk is en hiervoor een wettelijke basis bestaat.

(6) Gegevensbeveiliging
We gebruiken passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden (bijv. TSL-encryptie voor onze website), rekening houdend met de stand van de techniek, de implementatiekosten en de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking, evenals de bestaande risico's van een gegevensinbreuk (inclusief de waarschijnlijkheid en de impact ervan) voor de betrokkene. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met technologische ontwikkelingen.
Op verzoek geven we u graag meer gedetailleerde informatie. Neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming (zie A.(3)).

(7) Samenwerking met verwerkers
Zoals bij elke grotere onderneming maken we voor de verwerking van onze zakelijke transacties ook gebruik van externe dienstverleners in binnen- en buitenland (bijv. voor IT, logistiek, telecommunicatie, verkoop en marketing). Deze dienstverleners handelen uitsluitend in onze opdracht en zijn contractueel verplicht om de bepalingen van de gegevensbeschermingswetgeving conform art. 28 DS-GVO na te leven.
Als persoonlijke gegevens van u door ons worden doorgegeven aan onze dochterondernemingen of aan ons worden doorgegeven door onze dochterondernemingen (bijv. voor reclamedoeleinden), gebeurt dit op basis van bestaande orderverwerkingsrelaties.

(8) Voorwaarden voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen
In het kader van onze zakelijke relaties kunnen uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven of bekendgemaakt aan derde bedrijven. Deze kunnen zich ook buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden, d.w.z. in derde landen. Dergelijke verwerkingen worden uitsluitend uitgevoerd om te voldoen aan contractuele en zakelijke verplichtingen en om uw zakelijke relatie met ons te onderhouden. Elke overdracht van persoonsgegevens naar een derde land vereist naleving van de vereisten voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen onder hoofdstuk V van de GDPR. We zullen u hieronder op de relevante punten informeren over de respectieve details van de overdracht.
Sommige derde landen zijn door de Europese Commissie gecertificeerd als landen met een niveau van gegevensbescherming dat vergelijkbaar is met de EER-norm via zogenaamde adequaatheidsbesluiten (een lijst van deze landen en een kopie van de adequaatheidsbesluiten zijn hier te vinden: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html). In andere derde landen waarnaar persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven, kan er echter geen sprake zijn van een consistent hoog niveau van gegevensbescherming door een gebrek aan wettelijke bepalingen. Als dit het geval is, zorgen we ervoor dat de gegevensbescherming voldoende gewaarborgd is. Dit is mogelijk via bindende bedrijfsvoorschriften, standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens, certificaten of erkende gedragscodes. Neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming (zie onder A.(3) als u hier meer informatie over wilt.
Belangrijk in verband met gegevensverwerking in de VS: volgens het Europees Hof van Justitie is de gegevensbeschermingsnorm in de VS ontoereikend en bestaat het risico dat uw gegevens worden verwerkt door Amerikaanse autoriteiten, voor controle- en toezichtsdoeleinden en mogelijk zonder enig rechtsmiddel.

(9) Geen geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering)
We zijn niet van plan om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering).

(10) Wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te geven
Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij onderworpen zijn aan een bijzondere wettelijke of statutaire verplichting om de rechtmatig verwerkte persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan derden, in het bijzonder overheidsinstanties (art. 6 lid 1 p. 1 lit. c DS-GVO).

(11) Uw rechten
U kunt uw rechten als betrokkene met betrekking tot uw verwerkte persoonsgegevens te allen tijde doen gelden door contact met ons op te nemen via de contactgegevens aan het begin van A.(2). Als betrokkene hebt u het recht

 • In overeenstemming met art. 15 DS-GVO kunt u informatie opvragen over de door ons verwerkte gegevens. In het bijzonder kunt u informatie opvragen over de verwerkingsdoeleinden, de gegevenscategorie, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, wissing, beperking van verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht op klachten, de herkomst van uw gegevens als deze niet door ons zijn verzameld, evenals het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de details daarvan;
 • In overeenstemming met art. 16 DS-GVO hebt u het recht om de correctie van onjuiste gegevens of de aanvulling van uw door ons opgeslagen gegevens onverwijld te eisen;
 • Overeenkomstig art. 17 DS-GVO kunt u verzoeken om verwijdering van uw door ons opgeslagen gegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
 • In overeenstemming met art. 18 DS-GVO kunt u verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens als de juistheid van de gegevens door u wordt betwist of de verwerking onwettig is;
 • Conform art. 20 DS-GVO hebt u het recht om uw gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke ("gegevensoverdraagbaarheid");
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 van de GDPR, op voorwaarde dat de verwerking wordt uitgevoerd op basis van artikel 6 (1) zin 1 lit. e of lit. f van de GDPR. Dit is met name het geval als de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract met jou. Tenzij het een bezwaar tegen direct marketing betreft, vragen we je bij het uitoefenen van een dergelijk bezwaar om de redenen uit te leggen waarom we je gegevens niet zouden mogen verwerken zoals we hebben gedaan. In het geval van uw gerechtvaardigde bezwaar zullen we de zaak op zijn merites beoordelen en ofwel de gegevensverwerking staken of aanpassen, ofwel u onze dwingende legitieme gronden tonen op basis waarvan we de verwerking zullen voortzetten;
 • U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken in overeenstemming met art. 7 (3) DS-GVO. Dit heeft tot gevolg dat we de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet langer mogen voortzetten, waardoor de voortzetting van bepaalde diensten mogelijk wordt belemmerd of beëindigd, en
 • In overeenstemming met art. 77 DS-GVO hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonlijke gegevens in ons bedrijf, zoals de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming: Rijkscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie in NRW (LDI NRW).

(12) Wijzigingen in de verklaring gegevensbescherming
In het kader van de verdere ontwikkeling van de wetgeving inzake gegevensbescherming en technologische of organisatorische veranderingen, wordt onze informatie over gegevensbescherming regelmatig herzien om te bepalen of deze moet worden aangepast of aangevuld. U wordt in het bijzonder op de hoogte gehouden van wijzigingen op onze Duitse website www.gigaset.com.

B. Bezoek www.gigaset.com

(1) Uitleg van de functie
U kunt informatie over ons bedrijf en de diensten die wij aanbieden in het bijzonder vinden op www.gigaset.com samen met de bijbehorende subpagina's (hierna gezamenlijk aangeduid als "websites"). Wanneer u onze websites bezoekt, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt.

(2) Verwerkte persoonsgegevens
Tijdens het informatieve gebruik van de websites worden de volgende categorieën persoonsgegevens door ons verzameld, opgeslagen en verwerkt:

"Loggegevens": Wanneer u onze websites bezoekt, wordt er tijdelijk en anoniem een zogenaamde logdatarecord (zogenaamde serverlogbestanden) opgeslagen op onze webserver. Deze bestaat uit:

 • de pagina vanwaar de pagina is opgevraagd (zogenaamde referrer URL)
 • de naam en URL van de opgevraagde pagina
 • de datum en tijd van de oproep
 • de beschrijving van het type, de taal en de versie van de gebruikte webbrowser
 • het IP-adres van de aanvragende computer, dat zodanig wordt verkort dat er geen persoonlijke referentie meer kan worden vastgesteld
 • de hoeveelheid overgedragen gegevens
 • het besturingssysteem
 • het bericht of de oproep succesvol was (toegangsstatus/http-statuscode)
 • het tijdzoneverschil GMT

De verwerking van deze toegangsgegevens is noodzakelijk om het bezoek aan de website mogelijk te maken en de permanente functionaliteit en veiligheid van onze systemen te garanderen. De toegangsgegevens worden ook tijdelijk opgeslagen in interne logbestanden voor de hierboven beschreven doeleinden, om statistische informatie over het gebruik van onze website samen te stellen, om onze website verder te ontwikkelen met betrekking tot de gebruiksgewoonten van onze bezoekers (bijv. als het aandeel van mobiele apparaten die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de pagina's toeneemt) en om onze website in het algemeen administratief te onderhouden.
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO.

"Gegevens contactopname":
Je hebt verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen. Deze omvatten de telefonische hotline en contact met ons opnemen via e-mail.
In deze context verzamelen we bijvoorbeeld de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. b of lit. f DS-GVO.

"Klantenservice":
Informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens in het kader van onze klantenservice is te vinden in ons Servicegegevensbeschermingsbeleid.

"Nieuwsbrief": Naast het puur informatieve gebruik van onze website, bieden we het abonnement op onze nieuwsbrief aan, waarmee we je informeren over actuele nieuwe publicaties en promoties.
informeren. Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, worden de volgende "nieuwsbriefgegevens" door ons verzameld, opgeslagen en verwerkt:- Aanmaakdatum en -tijd van de oproep tot inschrijving

 • Geschiedenis e-mail
 • Verwerkingsdatum en -tijd per bevestigingslink van de optin-link, evenals IP-adres (volledig, niet verkort).
 • E-mailadres / Unieke identificatiecode
 • Acties openen en klikken
 • de beschrijving van het gebruikte type webbrowser/e-mailclient
 • Verwerkingsdatum en -tijd en type (API / afmeldlink) van afmelding
 • de pagina vanwaar de pagina is opgevraagd (zogenaamde referrer URL)
 • Naam en voornaam (optioneel)

We willen u erop wijzen dat we uw gebruikersgedrag evalueren bij het versturen van de nieuwsbrief. Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde webbakens of trackingpixels, dit zijn afbeeldingsbestanden van één pixel die op onze website worden opgeslagen. Voor de evaluaties koppelen we de bovengenoemde gegevens en de webbakens aan uw e-mailadres en een individuele ID. Links in de nieuwsbrief bevatten ook deze ID. De gegevens worden alleen pseudoniem verzameld, d.w.z. de ID's worden niet gekoppeld aan uw andere persoonlijke gegevens, een directe persoonlijke verwijzing is uitgesloten.
U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief, bijvoorbeeld via de afmeldlink aan het einde van elke nieuwsbrief. U kunt uw afmeldingsverzoek ook op elk gewenst moment sturen naar het e-mailadres unsubscribe@gigaset.com of beheren in uw gebruikersaccount.
De nieuwsbriefgegevens worden verwerkt voor het verzenden van de nieuwsbrief. Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens (rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 lit. a DS-GVO). We maken gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure om u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Dit betekent dat wij u na uw aanmelding een e-mail sturen naar het door u opgegeven e-mailadres waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Het doel van deze procedure is om uw registratie te controleren en, indien nodig, opheldering te kunnen geven over eventueel misbruik van uw persoonlijke gegevens. U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken en u afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt de herroeping kenbaar maken door op de link te klikken die in elke e-mail over de nieuwsbrief staat, door een e-mail te sturen naar unsubscribe@gigaset.com of via uw gebruikersaccount of door een bericht te sturen naar de contactgegevens die in het impressum staan vermeld.

"Bestelgegevens".
Tijdens een bestelproces verzamelen we verplichte gegevens die nodig zijn voor de verwerking van het contract:

 • Voornaam, achternaam,
 • Postcode, stad, adres,
 • Land,
 • E-mailadres
 • Factuur- en verzendadres

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO.

"Gebruikersaccount".
U hebt de mogelijkheid om u aan te melden bij ons inloggedeelte om gebruik te kunnen maken van alle functies op onze website. De gegevens die u moet verstrekken -

 • Voornaam, achternaam
 • E-mailadres,
 • Wachtwoord

hebben we gemarkeerd door ze als verplichte velden te markeren. Zonder deze gegevens is registratie niet mogelijk.
Na succesvolle registratie kunt u uw persoonlijke gebruikersaccount beheren via gigaset.com. De volgende functies zijn voor u beschikbaar: Gebruikersaccountinformatie, Adresboek, Mijn bestellingen, Nieuwsbriefabonnementen, Geregistreerde producten, Reparatie registreren, Mijn reparatieopdrachten, Mijn klantenmeningen, Producttesterprogramma, Smart home-aanbevelingsprogramma. U kunt extra persoonlijke gegevens invoeren via het adresboek. Dit zijn:

 • Voornaam, achternaam,
 • Bedrijf,
 • Telefoon, Fax,
 • Postcode, stad, adres
 • Land.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6 lid 1 lit. a DSGVO.

"Raffles en promoties"
In het kader van prijsvragen en promoties gebruiken we uw gegevens voor het uitvoeren van de prijsvraag, de promoties en de bekendmaking van de prijs. Gedetailleerde informatie is te vinden in de voorwaarden voor deelname en in de afzonderlijk toepasselijke mededelingen over gegevensbescherming voor de betreffende competitie of promotie.
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6 lid 1 lit. b DSGVO.

"Toepassingsgegevens".
U kunt ons sollicitaties voor vacatures in ons bedrijf sturen via de contactgegevens op onze website. Voor zover persoonlijke gegevens op deze manier of op een andere manier door u aan ons worden doorgegeven tijdens het solliciteren, verwerken wij uw gegevens voor het onderzoeken, verwerken en beantwoorden van uw sollicitatie en, indien nodig, voor het voorbereiden van de arbeidsrelatie. Meer informatie over de verwerking van sollicitatiegegevens vindt u op: https://www.gigaset.com/de_de/cms/hr/stellenanzeigen/datenschutz-im-bewerbungsverfahren.html

"Voldoen aan wettelijke verplichtingen"
Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijv. wettelijke vereisten, bij het doen gelden van rechten in overeenstemming met artikel 12 tot 22 DSGVO, commerciële en belastingrechtelijke opslag- en verificatieverplichtingen).
De basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. c DSGVO, dat de verwerking toestaat om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

(3) Duur van de gegevensverwerking
Uw gegevens worden alleen verwerkt voor de duur die nodig is om de bovengenoemde verwerkingsdoeleinden te bereiken; de rechtsgrondslagen die in de context van de verwerkingsdoeleinden zijn vermeld, zijn dienovereenkomstig van toepassing. Met betrekking tot het gebruik en de opslagduur van cookies verwijzen wij u naar punt A.(5) en het Cookiebeleid.
Door ons ingeschakelde derden slaan uw gegevens op hun systeem op zolang dat nodig is in verband met het verlenen van de diensten voor ons in overeenstemming met de respectieve opdracht.
Meer informatie over de opslagperiode vindt u onder A.(5).

(4) Doorgifte van persoonlijke gegevens aan derden; rechtvaardigingsgrondslag
De volgende categorieën ontvangers, die gewoonlijk verwerkers zijn (zie A.(7)), kunnen toegang hebben tot uw persoonsgegevens:

 • Dienstverleners voor het beheer van onze website en de verwerking van gegevens die zijn opgeslagen of doorgegeven door de systemen (bijv. voor datacenterdiensten, betalingsverwerking, IT-beveiliging). De rechtsgrondslag voor de doorgifte is dan art. 6 lid 1 zin 1 lit. b of lit. f DS-GVO.
 • Dienstverleners voor analyse- en marketingdoeleinden (bijv. tracking- en plugin-providers). De rechtsgrondslag voor de openbaarmaking is art. 6 lid 1 S.1. lit. a DS-GVO.
 • Overheidsinstellingen/autoriteiten, voor zover dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen. De rechtsgrondslag voor de openbaarmaking is dan art. 6 lid 1 p. 1 lit. c DS-GVO;
 • Personen die worden ingeschakeld om onze zakelijke activiteiten uit te voeren (bijv. accountants, banken, verzekeringsmaatschappijen, juridische adviseurs, toezichthoudende autoriteiten, partijen die betrokken zijn bij bedrijfsovernames of de oprichting van joint ventures). De rechtsgrondslag voor de openbaarmaking is dan art. 6 lid 1 zin 1 lit. b of lit. f DS-GVO.

Voor de garanties van een passend niveau van gegevensbescherming in geval van doorgifte van de gegevens naar derde landen, zie A.8.
Bovendien geven wij uw persoonlijke gegevens alleen door aan derden als u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DS-GVO.

(5) Gebruik van cookies, plugins en andere diensten op onze website

a) Cookies
Wij gebruiken cookies op onze websites. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden toegewezen aan de browser die u gebruikt en die worden opgeslagen op uw harde schijf door middel van een karakteristieke tekenreeks en waardoor bepaalde informatie stroomt naar de instantie die de cookie instelt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen overbrengen naar je computer en kunnen daarom geen schade veroorzaken. Ze dienen om het internetaanbod in zijn geheel gebruiksvriendelijker en effectiever te maken, d.w.z. aangenamer voor jou.
Cookies kunnen gegevens bevatten die het mogelijk maken om het gebruikte apparaat te herkennen. In sommige gevallen bevatten cookies echter alleen informatie over bepaalde instellingen die niet persoonlijk identificeerbaar zijn. Cookies kunnen een gebruiker echter niet rechtstreeks identificeren.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen sessiecookies, die worden verwijderd zodra u uw browser afsluit, en permanente cookies, die na de individuele sessie worden opgeslagen. Wat hun functie betreft, wordt er een onderscheid gemaakt tussen cookies:

 • Technische cookies: deze zijn nodig om door de website te navigeren, basisfuncties te gebruiken en de veiligheid van de website te garanderen; ze verzamelen geen informatie over u voor marketingdoeleinden en slaan niet op welke webpagina's u hebt bezocht;
 • Prestatiecookies: deze verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt, welke pagina's u bezoekt en bijvoorbeeld of er fouten optreden tijdens het gebruik van de website; ze verzamelen geen informatie waarmee u geïdentificeerd kunt worden - alle verzamelde informatie is anoniem en wordt alleen gebruikt om onze website te verbeteren en te achterhalen wat onze gebruikers interesseert;
 • Advertentiecookies, targeting cookies: deze worden gebruikt om de websitegebruiker op maat gemaakte reclame op de website of aanbiedingen van derden aan te bieden en om de effectiviteit van deze aanbiedingen te meten; advertentie- en targetingcookies worden maximaal 13 maanden bewaard;
 • Sharing cookies: deze worden gebruikt om de interactiviteit van onze website met andere diensten (bijv. sociale netwerken) te verbeteren; sharing cookies worden maximaal 13 maanden bewaard.

Elk gebruik van cookies dat niet absoluut technisch noodzakelijk is, vormt een gegevensverwerking die alleen is toegestaan met uw uitdrukkelijke en actieve toestemming op grond van art. 6 (1) zin 1 lit. a DS-GVO. Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik van reclame-, targeting- of sharing-cookies. Bovendien geven wij uw door cookies verwerkte persoonsgegevens alleen door aan derden als u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven conform art. 6 (1) zin 1 letter a DS-GVO.
Informatie over de doeleinden, aanbieders, gebruikte technologieën, opgeslagen gegevens en de opslagperiode van afzonderlijke cookies is te vinden in de instellingen van onze tool voor toestemmingsbeheer.

b) Gebruik van externe diensten en cookies
Voor meer informatie over welke externe diensten en cookies wij gebruiken en hoe u uw instellingen in dit verband kunt beheren en bepaalde soorten tracking kunt uitschakelen, evenals aanvullende informatie over gegevensverwerking door derden, verwijzen wij u naar onze cookie-instellingen, die u kunt vinden in de voettekst van de gigaset.com homepage.

c) Plugins voor sociale media
We hebben plug-ins van het sociale netwerk Twitter.com of X (Twitter Inc., 1355 Market St., Suite 900, San Francisco, California 94103, USA) op onze website geïntegreerd. Je herkent deze plug-ins aan het Twitter-logo met een wit vogeltje op een blauwe achtergrond. Een overzicht van Twitter-knoppen en -tweets vind je op:
www.developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites/overview
Als u ingelogd bent op uw Twitter-account terwijl u de Twitter-plug-ins opzettelijk activeert, kan Twitter de oproep naar onze website toewijzen aan uw Twitter-profiel. Wij weten niet welke gegevens aan Twitter worden doorgegeven.
Als u de verzending van gegevens naar Twitter wilt uitsluiten wanneer u de plug-in activeert, moet u uitloggen bij Twitter voordat u onze website bezoekt en uw cookies verwijderen.
Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik ervan door Twitter, evenals uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, kunt u vinden in het privacybeleid van Twitter: www.twitter.com/de/privacy
Bezwaar (Opt-Out): www.twitter.com/personalization
Verder gebruiken we geen social media plugins op onze websites. Als onze websites pictogrammen bevatten van aanbieders van sociale media (bijv. LinkedIn, Instagram, enz.), gebruiken we deze alleen voor passieve koppelingen naar de pagina's van de betreffende aanbieders.

d) Matomo
We gebruiken de service "Matomo" om ons online aanbod te optimaliseren en analyseren. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de wettelijke bepalingen van art. 6 lid 1 lit. f (gerechtvaardigd belang) van de Duitse verordening gegevensbescherming (DSGVO). Onze zorg in termen van de DSGVO (gerechtvaardigd belang) is de optimalisatie van ons online aanbod en onze aanwezigheid op het web. Aangezien de privacy van onze bezoekers belangrijk voor ons is, worden gegevens die een verwijzing naar een individuele persoon mogelijk maken, zoals het IP-adres, aanmeldings- of apparaatidentificatiegegevens, zo snel mogelijk geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. Er vindt geen ander gebruik, combinatie met andere gegevens of overdracht aan derden plaats. Wij gebruiken standaard geen cookies voor webanalyse. De met Matomo gegenereerde gegevens worden uitsluitend in Duitsland verwerkt en opgeslagen.
Voor zover we analyse- en optimalisatiecookies gebruiken, vragen we vooraf uw uitdrukkelijke toestemming. Als dit het geval is en u toestemming geeft, worden cookies gebruikt om een statistische dekkingsanalyse van deze website, een meting van het succes van onze online marketingmaatregelen en testprocedures mogelijk te maken, bijvoorbeeld om verschillende versies van ons online aanbod of de onderdelen ervan te testen en te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser worden opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker. Matomo cookies bevatten geen informatie waarmee een gebruiker kan worden geïdentificeerd.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen bovengenoemde gegevensverwerking. Het bezwaar heeft geen nadelige gevolgen.

(6) Bezoeken van onze andere bedrijfspagina's op sociale mediaplatforms

a) LinkedIn
Wij beheren een bedrijfspagina in het sociale netwerk linkedin.com van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland ("LinkedIn") en worden door LinkedIn voorzien van zogenaamde pagina analytics met betrekking tot onze diensten. Wij zijn samen met LinkedIn verantwoordelijk voor deze exploitatie van de LinkedIn bedrijfspagina in de zin van art. 26 DSGVO. Voor de levering van verdere diensten door LinkedIn, in het bijzonder marketingoplossingen, hebben wij een verwerkingsovereenkomst met LinkedIn gesloten in overeenstemming met art. 28 DSGVO.
Voor de aard en omvang van de informatie die aan LinkedIn wordt verstrekt, de gerelateerde doeleinden van de gegevensverwerking door LinkedIn, de rechtmatigheid ervan en informatie over hoe je je rechten kunt uitoefenen, verwijzen we je naar de privacyverklaring van LinkedIn op de URL www.linkedin.com/legal/privacy-policy en de overeenkomst inzake gedeelde verantwoordelijkheid, te vinden op de URL legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum.
LinkedIn Ads (https://business.linkedin.com/de-de/marketing-solutions/ads) biedt de mogelijkheid om doelgroepspecifieke advertenties op LinkedIn te plaatsen. De gegevens worden verwerkt ten behoeve van conversietracking, advertenties, remarketing en optimalisatie van onze advertenties en pagina-activiteiten. Hiervoor wordt een cookie geplaatst en worden pixels en advertentietags gebruikt. Hiervoor worden de volgende gegevens verwerkt: IP-adres, user-agentgegevens, apparaat-ID, zoektermen, bekeken artikelen, bezochte pagina's, bekeken advertenties, volgers, verbindingen, bekeken video's, profielinformatie, advertentie-ID, besturingssysteeminformatie, apparaatinformatie.
Pagina Analytics (https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/4499/linkedin-page-analytics-overview) zijn geaggregeerde gegevens die ons helpen te begrijpen hoe mensen omgaan met onze site. Het genereren en verstrekken van deze pagina analytics is de verantwoordelijkheid van LinkedIn, waarover wij geen controle hebben. LinkedIn neemt alle verplichtingen op zich onder de GDPR met betrekking tot de verwerking van gegevens over inzichten (met inbegrip van artikels 12 en 13 GDPR, artikels 15 tot 22 GDPR en artikels 32 tot 34 GDPR).
Het doel van onze gegevensverwerking van de door LinkedIn verstrekte gegevens is de statistische evaluatie van het gebruik van onze bedrijfspagina. Dit stelt ons bijvoorbeeld in staat om de favoriete bezoek- en posttijden van onze gebruikers te bepalen en deze gegevens te gebruiken om onze berichten en onze bedrijfspagina te optimaliseren. Daarnaast verwerken we persoonlijke gegevens die door u openbaar zijn gemaakt op LinkedIn (bijv. duidelijke namen in het gebruikersprofiel) en gegevens die rechtstreeks verband houden met activiteiten op onze bedrijfspagina (bijv. bijdragen, posts, likes, markeringen), ook om met u te communiceren.
Voor sommige van onze diensten kunnen we de tool voor conversietracking en retargeting LinkedIn Insight Tags gebruiken. Hiermee wordt een cookie in je browser geplaatst waarmee we het gedrag van bezoekers van onze online activiteiten kunnen volgen wanneer ze naar onze aanbiedingen zijn geleid door op een LinkedIn-advertentie te klikken. Op deze manier kunnen we de effectiviteit van onze LinkedIn-advertenties evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en toekomstige reclamemaatregelen optimaliseren. De gegevens die op deze manier verzameld worden, zijn voor ons anoniem en we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers die op deze manier geregistreerd worden. De gegevens worden echter door LinkedIn opgeslagen en verwerkt zodat een verbinding met het respectieve gebruikersprofiel mogelijk is en LinkedIn de gegevens voor zijn eigen reclamedoeleinden kan gebruiken. Door de mogelijkheid van retargeting maakt LinkedIn het mogelijk om advertenties buiten onze diensten te plaatsen. Dit gebruik van de gegevens kan niet beïnvloed worden door ons als sitebeheerder. Als je lid bent van LinkedIn, kun je de remarketingfunctie regelen in je accountinstellingen of uitschakelen door een opt-out-cookie in te stellen (zie hieronder). We hebben er belang bij het gedrag van gebruikers te analyseren om zowel ons aanbod als, indien nodig, de reclame voor ons aanbod te optimaliseren.
Als je niet akkoord gaat met de opslag en het gebruik van je gegevens in het kader van de LinkedIn Insight Tag, kun je de opslag en het gebruik hier uitschakelen. In dat geval wordt er een opt-out cookie opgeslagen in je browser, die voorkomt dat LinkedIn gebruiksgegevens opslaat. Als je je cookies verwijdert, wordt ook de opt-out cookie verwijderd. De opt-out moet dan opnieuw geactiveerd worden wanneer je onze site opnieuw bezoekt.
Opt-out: www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
De grondslag voor de bovenstaande gegevensverwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO. Als je toestemming hebt gegeven aan LinkedIn, kun je deze toestemming op elk moment met werking voor de toekomst intrekken. Als u ons in dit verband toestemming hebt gegeven, kunt u deze toestemming op elk moment voor de toekomst intrekken.
Anders is de basis voor onze gegevensverwerking art. 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO, dat de verwerking van gegevens toestaat om de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke te beschermen, op voorwaarde dat de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen. Ons belang ligt in het aanbieden van inhoud en communicatie met LinkedIn-gebruikers en in het verbeteren van het bereik en de effectiviteit van onze berichten.
Doe je recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van je opgeslagen Insights gegevens gelden tegenover LinkedIn, aangezien LinkedIn de overeenkomstige verplichtingen op zich heeft genomen:
LinkedIn Ierland Onbeperkt Bedrijf
Wilton Plaats
Dublin 2
Ierland
Privacybeleid: www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Opt-out: www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

b) Meta-platforms (Facebook en Instagram)
Wij beheren een bedrijfspagina (fanpagina) op de sociale netwerken van de Meta Group (facebook.com en instagram.com). Wij zijn samen met Meta verantwoordelijk voor de exploitatie van deze fanpagina in de zin van art. 26 DSGVO. De gezamenlijke verantwoordelijkheidsovereenkomst vindt u hier: www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Hoofdverantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook").
Voor de aard en omvang van de informatie die u aan Meta verstrekt, de gerelateerde doeleinden van Meta's gegevensverwerking, de rechtmatigheid ervan en informatie over hoe u uw rechten kunt uitoefenen, verwijzen wij u naar het gegevensbeleid en andere informatie die door Meta wordt verstrekt over de verwerking van "Insights Data", bijv. en-de.facebook.com/policy.php.
Meta voorziet ons van zogenaamde pagina-inzichten voor onze site. Pagina-inzichten (bijv. https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights) zijn samengevatte gegevens die ons informatie geven over hoe mensen omgaan met onze site. Het genereren en verstrekken van deze pagina-inzichten is de verantwoordelijkheid van Meta, waarover wij geen controle hebben. Dit geldt ook voor de gegevensverwerking, die uitsluitend wordt uitgevoerd voor de doeleinden van Meta. Meta neemt ook alle verplichtingen op zich onder de GDPR met betrekking tot de verwerking van inzichtengegevens (waaronder art. 12 en 13 GDPR, art. 15 tot en met 22 GDPR en art. 32 tot en met 34 GDPR).
Het doel van onze gegevensverwerking van de door Meta verstrekte gegevens is de statistische evaluatie van het gebruik van onze fanpagina. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld de favoriete bezoek- en posttijden van onze gebruikers bepalen en deze gegevens gebruiken om onze berichten en onze fanpagina te optimaliseren. Daarnaast verwerken we persoonlijke gegevens die door jou openbaar zijn gemaakt aan Meta (bijv. duidelijke namen in het gebruikersprofiel) en gegevens die direct gerelateerd zijn aan activiteiten op onze fanpagina (bijv. bijdragen, posts, likes, markeringen), ook om met jou te communiceren.
We gebruiken ook Facebook Pixel voor conversiemeting. Hiermee kunnen we het gedrag van bezoekers van onze online activiteiten volgen wanneer ze naar onze aanbiedingen zijn doorverwezen door op een meta-reclame te klikken. Op deze manier kunnen we de effectiviteit van onze meta-advertenties evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en toekomstige reclamemaatregelen optimaliseren. De op deze manier verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de op deze manier geregistreerde gebruikers. De gegevens worden echter door Meta opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Meta de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met het gegevensgebruiksbeleid van Facebook en Instagram. Hierdoor kan Meta het plaatsen van advertenties op zowel pagina's van Meta als daarbuiten mogelijk maken. Dit gebruik van gegevens kan niet worden beïnvloed door ons als sitebeheerder. Je kunt de remarketingfunctie "Custom Audiences" uitschakelen in het instellingengedeelte voor advertenties op www.facebook.com/ads/preferences/ of www.help.instagram.com. Hiervoor moet u zijn aangemeld bij Facebook of Instagram. Als u geen Facebook- of Instagram-account hebt, kunt u op gebruik gebaseerde advertenties van onder andere Facebook en Instagram deactiveren op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/. Wij hebben belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel ons aanbod als, indien van toepassing, reclame voor ons aanbod te optimaliseren door het gebruik van Facebook-pixel.
De basis voor gegevensverwerking is art. 6 (1) zin 1 lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens toestaat voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen, voor zover de gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Meta-gebruiksvoorwaarden, anders, voor zover er een verantwoordelijkheid voor gegevensbescherming van onze kant is, art. 6 (1) zin 1 lit. f DSGVO, dat de verwerking van gegevens toestaat voor de bescherming van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke, voor zover de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen. Ons belang ligt in het leveren van inhoud en het communiceren met meta-gebruikers en het verbeteren van het bereik en de effectiviteit van onze berichten.
Het gebruik van Facebook Pixel vindt ook plaats door middel van uw toestemming vooraf verleend in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a DSGVO in combinatie met § 25 para. 1 TTDSG en kan worden ingetrokken met effect voor de toekomst. De wijziging kan worden doorgevoerd via de cookie-instellingen zoals hierboven weergegeven.
Maak gebruik van uw recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van uw opgeslagen Insights-gegevens tegen Meta, aangezien Mata de overeenkomstige verplichtingen op zich heeft genomen:
Meta Platforms Ireland Limited
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
Dublin 2, Ierland
Privacybeleid: www.facebook.com/about/privacy/ en www.privacycenter.instagram.com
Opt-out: www.facebook.com/settings en www.privacycenter.instagram.com

c) Twitter (X)
Wij beheren een bedrijfspagina op het sociale netwerk Twitter (X) van Twitter International Unlimited Ireland Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Ierland ("Twitter") en krijgen van Twitter zogenaamde pagina-analyses met betrekking tot onze diensten. Wij zijn samen met Twitter verantwoordelijk voor deze exploitatie van de Twitter-bedrijfspagina in de zin van art. 26 DSGVO. Voor het leveren van verdere diensten door Twitter, in het bijzonder marketingoplossingen, hebben wij een opdrachtovereenkomst voor verwerking met Twitter gesloten in de zin van art. 28 DSGVO.
Voor het type en de omvang van de door Twitter verstrekte informatie, de bijbehorende doeleinden van de gegevensverwerking door Twitter, de rechtmatigheid ervan en informatie over het uitoefenen van uw rechten, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Twitter op www.twitter.com/privacy.
Het doel van onze gegevensverwerking van de door Twitter verstrekte gegevens is de statistische evaluatie van het gebruik van onze bedrijfspagina. Hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld de favoriete bezoek- en posttijden van onze gebruikers bepalen en deze gegevens gebruiken om onze berichten en onze bedrijfspagina te optimaliseren. Daarnaast verwerken we persoonlijke gegevens die door u op Twitter openbaar zijn gemaakt (bijv. duidelijke namen in het gebruikersprofiel) en gegevens die direct verband houden met activiteiten op onze bedrijfspagina (bijv. bijdragen, berichten, likes, markeringen), ook om met u te communiceren.
De grondslag voor de bovenstaande gegevensverwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO. Als u Twitter uw toestemming heeft gegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Als u ons in dit verband toestemming hebt gegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.
Anders is de basis voor onze gegevensverwerking art. 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO, dat de verwerking van gegevens toestaat om de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke te beschermen, op voorwaarde dat de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen. Ons belang ligt in het aanbieden van inhoud en communicatie met Twitter-gebruikers en in het verbeteren van het bereik en de effectiviteit van onze berichten.
U kunt uw recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van uw gegevens tegenover Twitter doen gelden, aangezien Twitter de overeenkomstige verplichtingen op zich heeft genomen:
Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Ierland
Privacybeleid: www.twitter.com/de/privacy
Opt-out: www.help.twitter.com/de/safety-and-security/privacy-controls-for-tailored-ads

d) Xing
Wij beheren een bedrijfspagina op het sociale netwerk Xing van het bedrijf New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Duitsland ("Xing") en worden door Xing voorzien van zogenaamde pagina-analyses met betrekking tot onze diensten. Wij zijn samen met Xing verantwoordelijk voor deze exploitatie van de Xing-bedrijfspagina in de zin van art. 26 DSGVO. Voor het leveren van verdere diensten door Xing, in het bijzonder marketingoplossingen, hebben wij een overeenkomst voor gegevensverwerking met Xing gesloten op grond van art. 28 DSGVO.
Voor het type en de omvang van de informatie die aan Xing wordt verstrekt, de gerelateerde doeleinden van gegevensverwerking door Xing, de rechtmatigheid ervan en informatie over hoe u uw rechten kunt uitoefenen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Xing op www.privacy.xing.com/de.
Het doel van onze gegevensverwerking van de door Xing verstrekte gegevens is de statistische evaluatie van het gebruik van onze bedrijfspagina. Dit stelt ons bijvoorbeeld in staat om de favoriete bezoek- en posttijden van onze gebruikers te bepalen en deze gegevens te gebruiken om onze berichten en onze bedrijfspagina te optimaliseren. Daarnaast verwerken we persoonlijke gegevens die door u op Xing openbaar zijn gemaakt (bijv. duidelijke namen in het gebruikersprofiel) en gegevens die rechtstreeks verband houden met activiteiten op onze bedrijfspagina (bijv. bijdragen, berichten, likes, markeringen), ook om met u te communiceren.
De grondslag voor de bovenstaande gegevensverwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO. Als u toestemming hebt gegeven aan Xing, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Als u ons in dit verband toestemming hebt gegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.
Anders is de basis voor onze gegevensverwerking art. 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO, dat de verwerking van gegevens toestaat om de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke te beschermen, op voorwaarde dat de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen. Ons belang ligt in het aanbieden van inhoud en communicatie met Xing-gebruikers en in het verbeteren van het bereik en de effectiviteit van onze berichten.
Wij verzoeken u uw recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking en gegevensoverdraagbaarheid van uw gegevens te doen gelden jegens Xing, aangezien Xing de overeenkomstige verplichtingen op zich heeft genomen:
Nieuw werk SE
Am Strandkai 1
20457 Hamburg
Duitsland
Privacybeleid: www.privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

e) YouTube
We beheren een bedrijfspagina op het sociale netwerk YouTube van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("YouTube") en worden door YouTube voorzien van zogenaamde Page Analytics met betrekking tot onze diensten. Wij zijn samen met YouTube verantwoordelijk voor deze exploitatie van de YouTube-bedrijfspagina in de zin van art. 26 DSGVO. Voor het leveren van verdere diensten door YouTube, in het bijzonder marketingoplossingen, hebben we een overeenkomst voor gegevensverwerking met YouTube gesloten in overeenstemming met art. 28 DSGVO.
Voor het type en de omvang van de door YouTube verstrekte informatie, de bijbehorende doeleinden van de gegevensverwerking door YouTube, de rechtmatigheid daarvan en informatie over het uitoefenen van je rechten, verwijzen wij je naar het privacybeleid van YouTube op www. policies.google.com/privacy?hl=nl.
Het doel van onze gegevensverwerking van de door YouTube verstrekte gegevens is de statistische evaluatie van het gebruik van onze bedrijfspagina. Hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld de favoriete bezoek- en posttijden van onze gebruikers bepalen en deze gegevens gebruiken om onze berichten en onze bedrijfspagina te optimaliseren. Daarnaast verwerken we persoonlijke gegevens die door jou op YouTube openbaar zijn gemaakt (bijv. duidelijke namen in het gebruikersprofiel) en gegevens die direct verband houden met activiteiten op onze bedrijfspagina (bijv. bijdragen, posts, likes, markeringen), ook om met jou te communiceren.
De grondslag voor de bovenstaande gegevensverwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO. Voor zover u YouTube in dit verband toestemming hebt gegeven, kunt u deze toestemming ten aanzien van Twitter te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Voor zover u ons in dit verband toestemming hebt gegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken.
Anders is de basis voor onze gegevensverwerking art. 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO, dat de verwerking van gegevens toestaat om de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke te beschermen, op voorwaarde dat de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen. Ons belang ligt in het aanbieden van inhoud en communicatie met Twitter-gebruikers en in het verbeteren van het bereik en de effectiviteit van onze berichten.
U kunt uw recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van uw gegevens tegenover Twitter doen gelden, aangezien Twitter de overeenkomstige verplichtingen op zich heeft genomen:
Google België
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Ierland
Privacybeleid: www.policies.google.com/privacy?hl=de