Algemene gebruiksvoorwaarden

(Versie: augustus 2015)

 

1 Toepassingsbereik

Het gebruik van deze door Gigaset Technologies GmbH (hierna: 'Gigaset') aangeboden webpagina's (hierna 'Gigaset-website') is uitsluitend toegestaan onder deze voorwaarden. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden kunnen in individuele gevallen door andere voorwaarden, bijv. voor de aankoop van producten en/of diensten, aangevuld, gewijzigd of vervangen worden. In geval van strijdigheid tussen deze Algemene gebruiksvoorwaarden en de andere voorwaarden, hebben de andere voorwaarden voorrang.
De gebruiksvoorwaarden zijn op internet te raadplegen en kunnen worden afgedrukt.
Door in te loggen middels gebruikersidentificatie in een door een wachtwoord beschermde omgeving, of, indien een afzonderlijke aanmelding niet noodzakelijk zou zijn, door het louter gebruikmaken van de Gigaset-website worden deze gebruiksvoorwaarden aanvaard.

 

2 Diensten, beschikbaarheid

2.1 Tenzij in individuele gevallen anders overeengekomen, kent Gigaset de gebruiker hiermee een beperkt, te weten niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht toe, de Gigaset-website en de daarop geplaatste content onder de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden voor privégebruik op te vragen, te gebruiken en op het beeldscherm weer te geven.

2.2 Gigaset biedt de gebruiker het gebruik van de website onder voorbehoud van beschikbaarheid aan. Door onderhoudswerkzaamheden, doorontwikkeling of storingen kunnen de gebruiksmogelijkheden beperkt of tijdelijk onderbroken worden. Daardoor kan onder bepaalde omstandigheden ook verlies van gegevens optreden. Daaruit ontstaan geen aanspraken op schadevergoeding voor de getroffen gebruiker. Gigaset is er verder toe gerechtigd, de beschikbaarstelling en beschikbaarheid van deze website naar eigen goeddunken zonder aankondiging te wijzigen of op te heffen.

 

3 Registratie, wachtwoord

3.1 Een aantal pagina's van de Gigaset-website kan in het belang van de veiligheid van het handelsverkeer voorbehouden zijn aan geregistreerde gebruikers. Aan een registratie door Gigaset kunnen geen rechten worden ontleend. Gigaset behoudt zich in het bijzonder het recht voor, een registratieplicht toe te kennen aan webpagina's die eerder vrij toegankelijk waren. Gigaset mag op elk moment het toegangsrecht intrekken door de toegangsgegevens te blokkeren, zonder dat een opgave van redenen noodzakelijk is, in het bijzonder wanneer de gebruiker

  • bij de registratie onjuiste informatie heeft opgegeven,
  • niet heeft voldaan aan deze voorwaarden of aan zijn zorgvuldigheidsplichten in de omgang met de toegangsgegevens, of
  • zich niet heeft gehouden aan toepasselijk recht bij de toegang tot of het gebruik van de Gigaset-website.

3.2 Verzoekt de gebruiker om een registratie door Gigaset, dan is de gebruiker verplicht om bij de registratie waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken en wijzigingen direct (voor zover mogelijk: online) aan Gi-gaset door te geven.

3.3 In het registratieproces geeft de gebruiker een e-mailadres op en stelt een wachtwoord in (hierna: 'gebruikersgegevens'). Via de velden 'Mijn gebruikersaccount' of 'Aanmelden' kan de gebruiker na invoering van zijn gebruikersgegevens op zijn gebruikersaccount inloggen en zijn gegevens aanvullen, verwijderen of corrigeren.

3.4 De gebruiker draagt er zorg voor dat derden geen toegang hebben tot de gebruikersgegevens en is verantwoordelijk voor alle bestellingen en overige activiteiten die onder de gebruikersgegevens worden uitgevoerd. Na elk gebruik moet de beveiligde omgeving worden verlaten. Als de gebruiker er kennis van krijgt dat derden kennis hebben genomen van de gebruikersgegevens of dat deze wederrechtelijk zijn gebruikt, dan is hij verplicht Gigaset hiervan ogenblikkelijk schriftelijk in kennis te stellen door een brief te sturen naar Gigaset Technologies GmbH, Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt, of via een e-mail naar gigasetstore@gigaset.com.

3.5 Na ontvangst van de mededeling volgens punt 3.4 zal Gigaset de toegang tot de beveiligde omgeving met deze gebruikersgegevens direct blokkeren. Opheffen van de blokkering is pas mogelijk wanneer de gebruiker hiertoe een afzonderlijk verzoek bij Gigaset heeft ingediend.

3.6 De gebruiker kan op elk moment een schriftelijk verzoek tot verwijdering van zijn registratie indienen. De verwijdering vindt direct na de afhandeling van nog lopende contractuele betrekkingen plaats door het wissen van alle gebruikersgegevens en andere opgeslagen persoonsgegevens.

3.7 Indien Gigaset de Gigaset-website geheel of gedeeltelijk opheft of een of meerdere beveiligde omgevingen op de Gigaset-website geheel of gedeeltelijk stopzet, dan behoudt Gigaset zich het recht voor, de gebruikersgegevens te verwijderen die bij de opgeheven omgeving horen

 

4 Gebruiksrecht op de content van deze website 

4.1 Het gebruik van de op de Gigaset-website ter beschikking gestelde productgerelateerde informatie, software en documentatie zoals teksten, afbeeldingen, foto's, video's, productafbeeldingen of gebruikershandleidingen (hierna: 'content van de website') is aan de volgende voorwaarden gebonden. Afzonderlijk overeengekomen licentievoorwaarden hebben voorrang op deze voorwaarden.

4.2 Alle rechten, in het bijzonder de auteursrechtelijke gebruiks- en exploitatierechten op de content die op de Gigaset-website ter beschikking wordt gesteld, berusten bij Gigaset en niet bij de gebruiker.

4.3 Voor zover in punt 4.3 tot punt 4.5 niet anders geregeld, is de gebruiker van deze website gerechtigd de content die op de webserver van Gigaset is opgeslagen, voor eigen informatie te raadplegen en op zijn computer weer te geven en voor dit doeleinde tijdelijk in de cache of in het werkgeheugen op te slaan. Ander gebruik, in het bijzonder het permanent opslaan, het maken van kopieën en het gebruik voor eigen of andermans zakelijke doeleinden, is uitdrukkelijk niet toegestaan.

4.4 In afwijking van punt 4.3 kent Gigaset de gebruiker een niet exclusief en niet overdraagbaar recht toe op het gebruik van de content van de Gigaset-website ten behoeve van de inbedrijfstelling en het bedrijf van Gigaset-producten. De content op de website is uitsluitend bedoeld voor privégebruik. Het verveelvoudigen, openbaar maken, verspreiden, verhuren, bewerken of verkopen, alsmede de simpele doorgifte van content van de website aan derden, in het bijzonder voor commerciële doeleinden, is niet toegestaan.

4.5 De software die op de Gigaset-website beschikbaar wordt gesteld om te downloaden, kan open-source-software bevatten. Rechten die de klant heeft vanuit de licentievoorwaarden van open-source-software blijven onveranderd.

4.6 Commercieel gebruik van de content van de website is niet toegestaan.

 

5 Plichten van de gebruiker

5.1 Ter bescherming van de gegevens verplicht de gebruiker zich er eveneens toe, de erkende beginselen van gegevensbeveiliging alsmede de verplichtingen die voortvloeien uit de regels inzake privacywetgeving na te leven. De gebruiker is verplicht om regelmatig, doch ten minste eenmaal per maand, zijn gegevens opnieuw te beveiligen. Het is de gebruiker met name niet toegestaan om bij de interactieve mogelijkheden die de Gigaset-website biedt, bijv. door het gebruik van de contactmogelijkheden, social-media-buttons en het reageren op blogs en het klantenforum van Gigaset:
• personen, in het bijzonder minderjarigen, schade te berokkenen of inbreuk te maken op hun persoonlijkheidsrechten,
• gebruiksgedrag te vertonen dat strijdig is met de goede zeden,
• inbreuk te maken op commerciële intellectuele- of andere eigendomsrechten,
• inhoud te versturen met virussen, zogenaamde Trojaanse paarden of andere programma's die software kunnen beschadigen,
• hyperlinks of content toe te voegen, op te slaan of te verzenden waartoe hij niet bevoegd is, met name wanneer deze hyperlinks of content strijdig zijn met de geheimhoudingsverplichtingen of onwettig zijn, of
• reclame of ongevraagde e-mails (zogeheten 'spam') of onjuiste waarschuwingen tegen virus-sen, storingen en dergelijke te verspreiden of op te roepen tot deelname aan loterijen, sneeuwbalsystemen, kettingbrief-, piramidespel- en vergelijkbare acties.

5.2 Ter bescherming van de gegevens verplicht de gebruiker zich er eveneens toe, de erkende beginselen van gegevensbeveiliging alsmede de verplichtingen die voortvloeien uit de regels inzake privacywetgeving na te leven. De gebruiker is verplicht om regelmatig, doch ten minste eenmaal per maand zijn gegevens opnieuw te beveiligen.

5.3 Gigaset behoudt zich het recht voor, de toegang tot de Gigaset-website of de beveiligde omgeving op elk gewenst moment te blokkeren indien de gebruiker niet voldoet aan de verplichtingen die aan deze voorwaarden verbonden zijn.

 

6 Hyperlinks

6.1 De website van Gigaset kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Gigaset is niet aansprakelijk voor de bereikbaarheid van dergelijke internetpagina's van derden, is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze webpagina's en staat niet borg voor deze webpagina's en de daarop geplaatste content, omdat Gigaset de content en informatie waarnaar gelinkt wordt niet controleert en daarvoor ook niet verantwoordelijk is. Het gebruik van internetpagina's van derden is voor risico van de gebruiker.

6.2 Op overeenkomsten die tussen de gebruiker en de exploitant van een dergelijke website worden gesloten, zijn uitsluitend de voorwaarden van toepassing die met de derde partij zijn overeengekomen.