Algemene voorwaarden (AV)

voor koopovereenkomsten, die via de webshop tussen

Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, 46395 Bocholt, Duitsland - hierna 'aanbieder' -

en

de in § 1 van de overeenkomst genoemde klant - hierna 'klant' -

worden gesloten.

 

§ 1 Reikwijdte, begripsbepalingen

(1) Voor de zakelijke relatie tussen de aanbieder en de klant zijn uitsluitend de onderstaande Algemene voorwaarden van toepassing in de versie die geldt op het moment van de bestelling. Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet aanvaard, tenzij de aanbieder hier uitdrukkelijk schriftelijk mee instemt.

(2) De klant is consument wanneer hij een transactie verricht als natuurlijke persoon voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen, noch onder zijn activiteiten in het kader van een zelfstandig beroep. Daarentegen is ondernemer, iedere natuurlijke of rechtspersoon of personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid, die bij het afsluiten van de overeenkomst handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt.

(3) Met werkdagen worden in deze AV de kalenderdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag bedoeld. De kalenderdagen zaterdag en zondag en wettelijke feestdagen, zoals vastgelegd in de lokale wet en regelgeving van het land waar de vervoerder is gesitueerd zijn geen werkdagen.

§ 2 Sluiting van de overeenkomst

(1) De presentatie en promotie van artikelen in de webshop van de aanbieder vormen geen juridisch bindend aanbod tot het afsluiten van een koopovereenkomst, maar moeten worden gezien als een vrijblijvende webcatalogus.

(2) De klant kan uit de webcatalogus van de aanbieder producten selecteren en deze via de knop 'In het winkelmandje' verzamelen in een winkelmandje. Via de knop 'bestellen en afrekenen' gaat de klant over tot een bindende bestelling van de artikelen die zich in het winkelmandje bevinden. De bestelling van de klant is een bindend verzoek van de klant aan de aanbieder om de producten uit het winkelmandje te kunnen kopen. Vlak voor het verzenden van de bestelling kan de klant de gegevens inzien en wijzigen. Een bestelling van de producten uit het winkelmandje kan echter slechts worden geplaatst en verzonden wanneer de klant door het zetten van een vinkje naast de velden 'Ik heb de Algemene voorwaarden en de privacyverklaring gelezen en ga hiermee uitdrukkelijk akkoord.' en 'Ik heb de informatie over het herroepingsrecht gelezen.' deze voorwaarden voor de overeenkomst aanvaardt, waardoor deze onderdeel van zijn bindende bestelling worden.

(3) Direct na het klikken op de knop 'bestellen en afrekenen' wordt de bestelling verzonden en wordt de klant via de betaalwijzen 'creditcard', 'PayPal' en 'Directe overschrijving' doorgestuurd naar de website van de door hem geselecteerde betaaldienstverlener. Na het voltooien van de betaalprocedure verschijnt een automatische ontvangstbevestiging op het beeldscherm. Bij een vooruitbetaling verschijnt direct na het verzenden van de bestelling een automatische ontvangstbevestiging, waarbij de klant tevens een verzoek tot betaling en de voor de overschrijving noodzakelijke bankgegevens ontvangt. Deze automatische ontvangstbevestiging informeert de klant alleen over het feit dat de bestelling van de klant door de aanbieder is ontvangen en is nog geen aanvaarding van de overeenkomst. De overeenkomst komt pas tot stand wanneer de aanbieder een verklaring van aanvaarding afgeeft, welke binnen twee werkdagen in een afzonderlijke e-mail als 'opdrachtbevestiging' van de door de klant geplaatste bestelling wordt verzonden. Zodra de betaling van de bestelde goederen door de aanbieder of diens betaaldienstverlener is ontvangen en de bestelde goederen het magazijn verlaten, ontvangt de klant opnieuw een e-mail waarin de sluiting van de overeenkomst wordt bevestigd, de inhoud van de overeenkomst wordt weergegeven en de betaling en verzending van de bestelde goederen worden bevestigd ('bestel-, betaal- en verzendbevestiging').

§ 3 Levering, beschikbaarheid van de goederen

(1) Is het in de webshop getoonde product tijdelijk niet leverbaar, dan wordt de klant hierop gewezen door de melding 'Niet in voorraad'. Bovendien verschijnt de knop 'In het winkelmandje' niet naast het betreffende product, waardoor deze niet kan worden aangeklikt. Een overeenkomst kan in dat geval niet tot stand komen.

(2) De aanbieder is gerechtigd om deelleveringen uit te voeren voor zover dit voor de klant aanvaardbaar is.

(3) De producten worden geleverd op een door de klant opgegeven postadres in een land dat door de landenversie van de webshop is toegelaten. Levering aan een postbus is niet mogelijk.

(4) De klant kan kiezen uit diverse leveringsmogelijkheden: (a) standaardlevering door GLS of (b) versnelde levering door UPS. Standaardlevering van producten binnen Duitsland wordt binnen 2-3 werkdagen uitgevoerd. Standaard levering van producten buiten Duitsland vinden plaats binnen 3-6 werkdagen. Producten via versnelde levering worden afgeleverd binnen vierentwintig (24) uur.

Bij een vooruitbetaling begint de leveringstermijn voor standaardlevering drie werkdagen nadat de betalingsbevestiging is verzonden aan de afgevende financiële partij. Voor alle overige betaalmethoden begint de leveringstermijn van standaardlevering zodra de betalingsbevestiging wordt verzonden aan de afgevende financiële partij. Voor een versnelde levering start deze termijn wanneer de betalingsbevestiging voor 15.00 uur op de dag van bestelling wordt verzonden aan de afgevende financiële partij.

§ 4 Eigendomsvoorbehoud

(1) Totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden, blijven de geleverde goederen eigendom van de aanbieder.

(2) De klant verplicht zich ertoe, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden, noch door verkoop, verpanding, verhuring, verlening, verwerking, transformatie of door pandrecht noch op enige andere wijze over de goederen te beschikken.

 

§ 5 Prijzen en verzendkosten

(1) Alle prijzen die op de website van de aanbieder staan vermeld, zijn inclusief de op dat moment geldende wettelijke btw.

(2) De kosten voor het verzenden van de producten zijn voor rekening van de klant en zijn afhankelijk van de door hem geselecteerde verzenddienst en de wijze van verzenden. Details over de vervoerders en leveringskosten zijn terug te vinden via https://www.gigaset.com/nl_nl/delivery/. Voor zover de aanbieder een kosteloze levering aanbiedt, zijn de kosten van de levering voor zijn rekening als de klant deze optie selecteert. De aanbieder is niet verplicht een kosteloze levering aan te bieden.

(3) De verzending van de goederen vindt plaats via een pakketverzending door de verzenddienst die de klant heeft geselecteerd en op de door hem gekozen wijze. Het verzendrisico is voor rekening van de aanbieder wanneer de klant consument is. Is de klant ondernemer, dan is het verzendrisico voor zijn risico.

§ 6 Betaalwijzen

(1) De klant kan uitsluitend betalen via de betaalwijzen die in de webshop van de aanbieder worden aangeboden. De klant ziet de betaalwijzen waaruit hij kan kiezen voordat hij op de knop 'In het winkelmandje' klikt. De aanbieder behoudt zich het recht voor, individuele betaalwijzen uit te sluiten of slechts een beperkt aantal betaalwijzen aan te bieden.

(2) Bij betalingen van de aankoopprijs vindt er een contract plaats. Bij IDEAL / directe overschrijving of bij betaling via creditcard of PayPal vindt de afschrijving van de bankrekening van de klant direct na sluiting van de overeenkomst plaats. De klant is in gebreke, nog niet door de aanbieder is ontvangen.  In dit geval dient hij de aanbieder de wettelijke handelsrente te betalen. Is de klant ondernemer volgens § 1 van deze voorwaarden voor de overeenkomst, dan moet in afwijking van het voorgaande de wettelijk vastgestelde vertragingsrente worden voldaan.

(3) De verplichting van de klant tot betaling van de vertragingsrente sluit de claim van andere vertragingsschade door de aanbieder niet uit.

(4) De aanbieder maakt voor de klant een elektronische factuur op en voegt deze bij de e-mail 'Bestel-, betaal- en verzendbevestiging'. Een elektronische factuur is een factuur die in een elektronisch for-maat wordt verstrekt en ontvangen. De klant gaat akkoord met de elektronische verzending van de factuur.

§ 7 Wettelijke garantie

(1)De aanbieder is aansprakelijk voor materiële of juridische gebreken van de geleverde goederen volgens de hiervoor geldende wettelijke bepalingen. De verjaringstermijn voor wettelijke aanspraken op garantie bedraagt voor consumenten minimaal twee jaar en voor ondernemers 12 maanden. Deze begint op de dag waarop de klant of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in zijn bezit heeft gekregen.

(2) Indien een gebrek binnen de verjaringstermijn aan het licht komt, verstrijkt de verjaringstermijn niet eerder dan vier maanden na de datum waarop het gebrek zich voor het eerst heeft voorgedaan.

(3) Voor zover de klant aanspraak op aanvullende bepalingen of garantie doet, verjaart de aanspraak op grond van het beweerde defect niet vóór het verstrijken van twee maanden nadat de defecte goederen aan de leverancier of aan een derde geleverd is.

(4) Eventuele garanties van de leverancier voor specifieke zaken komen bovenop de aanspraken op materiaal- en eigendomsgebreken in de zin van lid 1 en beperken de wettelijke garantierechten van de afnemer niet. Nadere bijzonderheden over de reikwijdte van dergelijke garanties zijn opgenomen in de garantievoorwaarden.

(5) Klanten kunnen snel geholpen worden in de gebruiksaanwijzing van onze producten en op de servicepagina's van het Gigaset Online Portal https://service.gigaset.com/nl/support/home

§ 8 Rechten op software

(1) In het licht van het door de klant aangeschafte softwareproduct op de daarvoor toegestane apparaten of systeemeenheden verwerft de klant door sluiting van de koopovereenkomst het niet exclusieve recht, de software ten behoeve van de inbedrijfstelling en tijdens het bedrijf van het aangeschafte product te gebruiken ('licentie'). Het verveelvoudigen, openbaar maken, verspreiden, verkopen, verhuren, wijzigen, vertalen of op enige andere wijze bewerken van softwareproducten is de klant niet toegestaan. In het bijzonder is het gebruik van de software voor commerciële doeleinden niet toegestaan. Reverse engineering, demontage en decompilatie van de software is de klant niet toegestaan, noch mag hij hiertoe aanleiding geven. De aanbieder behoudt zich alle commerciële beschermings- en auteursrechten voor.

(2) De producten die de aanbieder heeft aangeschaft, kunnen open-source-software bevatten. Indien dit het geval is, ontvangt de klant hierover nadere informatie bij het product. Rechten waarop de klant op grond van de betreffende licentievoorwaarden van de open-source-software aanspraak kan maken, blijven onveranderd.

§ 9 Gebruik van de "One for One"-dienst

De bepalingen in deze paragraaf zijn van toepassing op het gebruik van de dienst "One for One", die de aanbieder de klant aanbiedt in zijn online shop in verband met de aankoop van een smartphone of telefoon.

In het kader van deze dienst werkt de aanbieder samen met het bedrijf Closing the Loop B.V. (hierna "CtL" genoemd). Voor elke nieuwe smartphone of telefoon die wordt aangeschaft, zamelt CtL een smartphone in die wordt gerecycled in een land waar geen gereguleerd, openbaar recyclingproces voor dergelijke hardware bestaat.

Klanten die een smartphone of telefoon kopen (met uitzondering van accessoires, reserveonderdelen en smart home-producten) in de online winkel van de provider hebben de mogelijkheid om de "One for One"-service te kopen tegen een vergoeding van € 4,99. Als onderdeel van deze service wordt voor elke nieuwe smartphone of mobiele telefoon die in de online shop van de provider wordt gekocht, een smartphone opgehaald en professioneel gerecycled in een land waar geen gereguleerd recyclingproces bestaat.

Daarnaast ontvangen klanten die gebruik maken van de "One for One" service een kortingsvoucher ter waarde van 15% op hun volgende aankoop in de Gigaset webshop. Deze voucher wordt per e-mail naar de klant gestuurd nadat het bestelproces is voltooid en kan tot het einde van het derde jaar na ontvangst worden ingewisseld. De voucher is geldig voor alle aankopen via de online shop van de provider. Contante betaling is uitgesloten.

§ 10 Aansprakelijkheid

(1) De klant kan geen aanspraak maken op schadevergoeding. Uitzonderingen hierop zijn aanspraken op schadevergoeding van de klant in het geval bij de uitvoering van de overeenkomst schade aan een derde wordt toegebracht door de aanbieder of door een persoon of zaak waarvoor deze aansprakelijk is, alsmede de aansprakelijkheid voor overige schade die voortkomt uit een opzettelijke begane fout of een fout als gevolg van een ernstige nalatigheid van de aanbieder, zijn wettelijke vertegenwoordiger of uitvoerder.

(2) Bij het verzaken aan de wezenlijke contractuele verplichtingen is de aanbieder alleen aansprakelijk voor in de overeenkomst voorziene, voorzienbare schade wanneer deze door eenvoudige nalatigheid is veroorzaakt, tenzij het gaat om aanspraken op schadevergoeding van de klant wegens letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

(3) De beperkingen genoemd in de punten 1 en 2 gelden ook ten gunste van de wettelijke vertegenwoordiger en uitvoerder van de aanbieder, wanneer aanspraken direct tegen hen worden ingediend.

(4) De bepalingen uit de wet inzake productaansprakelijkheid blijven onveranderd.

§ 11 Informatie over het herroepingsrecht

Voor bestellingen van een klant die consument is, geldt het hieronder beschreven herroepingsrecht.

Informatie over het herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van reden te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag dat u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft gekregen.

Om uw herroepingsrecht te kunnen uitoefenen, dient u ons (Gigaset Technologies GmbH, Frankenstr. 2, 46395 Bocholt, Germany, telefoon: +31 900-3333102, Email: impressum@gigaset.com) door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een via de post verstuurde brief of e-mail) te informeren over uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde model-herroepingsformulier gebruiken. Dit is echter niet verplicht.

In verband met de herroepingstermijn is het voldoende dat u de mededeling over het uitoefenen van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan wanneer u voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering heeft gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling hanteren wij dezelfde betaalwijze die u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij met u nadrukkelijk anders is overeengekomen; in geen geval wordt u wegens deze terugbetaling een tarief in rekening gebracht.

Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen weer in ons bezit hebben of totdat u ons een bewijs heeft overlegd dat u de goederen heeft teruggestuurd, afhankelijk van wat het eerst plaats vindt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat u ons de herroeping van dit contract heeft medegedeeld, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn is gehaald, als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen heeft teruggestuurd.

De directe kosten van terugzending van de goederen komen voor uw rekening.

Een eventueel waardeverlies van de goederen hoeft u slechts te vergoeden als dit waardeverlies een gevolg is van een niet noodzakelijk gebruik van de goederen ter controle van de aard, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

Redenen voor uitsluiting

Het retourrecht is niet van toepassing op contracten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn. Ook de vervaardigde  gepersonaliseerde goederen die op uw voorkeur afgestemd zijn. (bijvoorbeeld personalisatie door graveren of bedrukken).

 

Model-herroepingsformulier

(Als u de overeenkomst wilt herroepen, vul dan a.u.b. dit formulier in en stuur het naar ons terug.)

- Aan

Gigaset Technologies GmbH

Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

Email: gigasetstore@gigaset.com

 

 

- Hierbij herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst inzake de aankoop van de volgende goederen (*)/ de verrichting van de volgende dienst (*)

 

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

 

- Naam van de consument(en)

 

- Adres van de consument(en)

 

- Handtekening van de consument(en) (alleen bij mededeling op papier)

 

- Datum

 

______________________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

§ 12 Retentierecht bij herroeping van de overeenkomst

Heeft de consument de overeenkomst herroepen, dan kan de aanbieder het retentierecht uitoefenen tot het moment waarop hij de goederen van de consument heeft teruggekregen of waarop de consument een bewijs heeft overhandigd dat hij de goederen heeft verzonden, tenzij de aanbieder had aangeboden de goederen op te halen.

 § 13 Onlinegeschillenbeslechting

Informatie met betrekking tot online geschillen beslechting volgens art. 14 (1) van de verordening betreffende ODR van consumenten: De Europese Commissie heeft een online geschillenbeslechtingsplatform ("ODR") geopend voor klanten en handelaren, dat toegankelijk is via de link http://ec.europa.eu/odr. In het geval dat de Klant een consument is die ingezetene is van de Europese Unie, kan dit ODR-platform worden gebruikt om geschillen te beslechten met betrekking tot contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online verkoop of servicecontracten. We verklaren echter dat we niet bereid of verplicht zijn om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een orgaan voor geschillenbeslechting door consumenten.

§ 14 Slotbepalingen

(1) Op de contracten tussen aanbieder en klant is het Nederlands recht van toepassing. Met uitzondering van UN verdrag inzake contracten voor internationale handel van goederen. Klanten die hun verblijfplaats in het buitenland hebben, kunnen altijd een beroep doen op wetgeving van het land waar zij hun gewone verblijfplaats hebben, ongeacht de rechtskeuze. 

(2) Is de klant handelaar en heeft hij zijn zetel op het moment van de bestelling in Duitsland, dan ligt de exclusieve gerechtelijke bevoegdheid in de zetel van de aanbieder, Bocholt.

***

05/2022