Gegevensbescherming

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring informeren wij - Gigaset Communications GmbH (hierna te noemen: 'Gigaset') u over de verwerking van persoonsgegevens bij gebruik van onze website www.gigaset.com

Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Daaronder valt met name informatie die het mogelijk maakt uw identiteit te achterhalen, bijvoorbeeld uw naam, uw telefoonnummer, uw adres of uw e-mailadres. Statistische gegevens die wij bijvoorbeeld bij een bezoek aan onze website opslaan en die niet met uw persoon in verband kunnen worden gebracht, vallen niet onder het begrip persoonsgegevens.

1. Inhoud van deze privacyverklaring

Uw contactpersoon

Contactorgaan en zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens bij het bezoek aan deze website in de zin van de EU-Datenschutzgrundverordnung, DSGVO (Nederlands: Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG), is

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2

46395 Bocholt


Tel.: +49 (0) 2871 / 912 912

E-mail: datenschutz@gigaset.com

Voor alle vragen inzake het thema gegevensbescherming in verband met onze producten of het gebruik van onze website kunt u zich te allen tijde ook wenden tot onze Toezichthouder voor gegevensbescherming. Deze is te bereiken op bovenstaand postadres, alsmede via het hiervoor genoemde e-mailadres (trefwoord: 't.a.v. Toezichthouder voor gegevensbescherming') bereikbaar.

2. Gegevensverwerking op onze website gigaset.com

Bezoekgegevens

Elke keer dat er gebruik wordt gemaakt van onze website slaan wij de bezoekgegevens die uw browser automatisch verstuurt op, om het bezoek van onze website mogelijk te maken. De bezoekgegevens omvatten met name:

 • het IP-adres van het apparaat dat de website oproept;
 • datum en tijdstip van het bezoek;
 • het adres van de opgeroepen website en de oproepende website;
 • informatie over de gebruikte browser en het besturingssysteem;
 • online-karakteristieken (bijv. identificatiecodes apparatuur, session-ID's).

De gegevensverwerking van deze bezoekgegevens is vereist om het bezoek aan de website mogelijk te maken en om het duurzaam functioneren en de veiligheid van onze systemen te waarborgen. De bezoekgegevens worden bovendien voor de hiervoor beschreven doelen enige tijd opgeslagen in interne logfiles om statistische informatie over het gebruik van onze website aan te maken, om onze website verder te ontwikkelen met het oog op de gebruikspatronen van onze bezoekers (bijv. als het aantal mobiele apparaten waarmee de sites worden aangeroepen toeneemt) en om onze website algemeen administratief te onderhouden. Rechtsgrondslag is Art. 6 lid 1 pag. 1 sub. b AVG.

De in de logfiles opgeslagen informatie is niet rechtstreeks tot uw persoon te herleiden – met name slaan wij de IP-adressen slechts in gekorte, geanonimiseerde vorm op. De logfiles worden 30 dagen lang opgeslagen, aansluitend geanonimiseerd en gearchiveerd.

Contact opnemen

U hebt verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen. Bijvoorbeeld middels het contactformulier, telefonisch en via e-mail. In dit verband verwerken wij gegevens uitsluitend om met u te kunnen communiceren. Rechtsgrondslag is Art. 6 lid 1 sub. b AVG. De bij het gebruik van het contactformulier door ons opgeslagen gegevens worden, nadat uw verzoek volledig is verwerkt, automatisch gewist, tenzij we uw verzoek nog nodig hebben om aan wettelijke of contractuele wettelijke verplichtingen te voldoen (zie paragraaf 'Duur van de opslag').

Gebruikersaccount aanmaken

U hebt de mogelijkheid zich te registreren voor ons inloggedeelte om de volledige functionaliteit van onze website te kunnen benutten. De door u verplicht in te voeren gegevens – voornaam, naam, e-mailadres, wachtwoord - hebben we gemarkeerd door ze als verplichte velden aan te duiden. Zonder deze gegevens is registratie niet mogelijk. Rechtsgrondslag van de verwerking is Art. 6 lid. 1 sub b AVG.

Gebruikersaccount beheren

Na succesvolle registratie kunt u via gigaset.com uw persoonlijk gebruikersaccount beheren. Daarbij hebt u de beschikking over de volgende functies: Gebruikersaccount-informatie, Adresboek, Mijn bestellingen, Mijn verlanglijst, Nieuwsbriefabonnementen, Geregistreerde producten, Reparatie melden, Mijn reparatieopdrachten, Mijn mening als klant. Via het adresboek kunt u nog meer persoonsgegevens invoeren. Dit zijn: Voornaam, Achternaam, Bedrijf, Telefoon, Fax, Adres, Straat, Land, Postcode, Plaats. In dit verband verwerken wij gegevens uitsluitend om onze diensten te kunnen verlenen, zoals het uitvoeren van reparatieopdrachten. Rechtsgrondslag van de verwerking is Art. 6 lid. 1 sub b AVG.

Bestellingen

Bij een bestelprocedure slaan wij verplichte informatie op die voor de afwikkeling van de overeenkomst noodzakelijk is:

 • voornaam, achternaam,
 • Bedrijf,
 • Postcode, plaats, adres,
 • Land,
 • E-mailadres
 • Factuur- en verzendadres

Eventueel is er nog informatie mogelijk zoals telefoon- en faxnummer, zodat we bij vragen om nadere inlichtingen langs deze weg contact met u op kunnen nemen. Rechtsgrondslag van de verwerking is Art. 6 lid 1 pag. 1 sub. b AVG.

Alle betalingen in onze online-shop worden via onze payment-provider PAYONE GmbH, Lyoner Strasse 9, D-60528 Frankfurt/Main afgewikkeld. U verstuurt daarbij uw betaalgegevens via een beveiligde https-verbinding naar de servers van PayOne. Deze gegevens worden uitsluitend verzonden om uw betaling af te wikkelen. Lees daarvoor a.u.b. de privacyverklaring van PayOne https://www.payone.com/datenschutz/ . De contractant voor de payment provider is daarbij Gigaset Communications GmbH, Frankenstr. 2a, 46395 Bocholt.

Nieuwsbrief

U hebt de mogelijkheid onze nieuwsbrief te bestellen, waarin we u regelmatig informeren over vernieuwingen van onze producten en acties.

Voor het bestellen van onze nieuwsbrief gebruiken we het zogenoemde dubbele opt-in-proces, d.w.z. dat we u pas nieuwsbrieven per e-mail toesturen als u in ons e-mailbericht, middels het aanklikken van een link bevestigt, dat u de eigenaar van het aangegeven e-mailadres bent. Wanneer u uw e-mailadres bevestigt, slaan we uw e-mailadres, het tijdstip van de aanmelding en het voor de aanmelding gebruikte IP-adres op totdat u het abonnement op de nieuwsbrief opzegt. Het opslaan heeft alleen ten doel u de nieuwsbrief te sturen en uw aanmelding te kunnen bewijzen. U kunt de nieuwsbrief te allen tijde weer opzeggen. Daarvoor treft u in elke nieuwsbrief een opzeg-link aan. Een mededeling aan de hiervoor of in de nieuwsbrief aangegeven contactgegevens (bijv. per e-mail of brief) is daarvoor natuurlijk ook toereikend. Rechtsgrondslag van de verwerking is uw toestemming conform Art. 6 lid. 1 sub. a AVG.

We gebruiken in onze nieuwsbrief marktconforme technologieën, waarmee de interacties met de nieuwsbrief kan worden gemeten (bijv. openen van de e-mail, aangeklikte links). Deze gegevens gebruiken wij in gepseudonimiseerde vorm voor algemene statistische beoordelingen alsmede optimalisering en verdere ontwikkeling van onze content en communicatie met de klant. Dit vindt plaats met behulp van kleine afbeeldingen die zijn ingebed in de nieuwsbrief (zogenaamde pixels). De gegeven worden uitsluitend gepseudonimiseerd opgeslagen, en daarnaast worden de opgeslagen gegevens niet gelinkt aan uw andere persoonsgegevens. Rechtsgrondslag hiervoor is ons eerder genoemd gerechtvaardigd belang conform Art. 6 lid. 1 pag. 1 sub. f AVG. We willen via onze nieuwsbrief zo veel mogelijk voor onze klanten relevante content delen en beter begrijpen waarvoor de lezers zich daadwerkelijk interesseren. Als u geen analyse van het gebruiksgedrag wilt, kunt u de nieuwsbrief opzeggen of de afbeeldingen in uw e-mailprogramma standaard deactiveren. We willen via onze nieuwsbrief eventueel voor onze klanten relevante content delen en beter begrijpen waarvoor de lezers zich daadwerkelijk interesseren. De gegevens over de interactie met onze nieuwsbrieven worden gedurende 30 dagen gepseudonimiseerd opgeslagen en aansluitend volledig geanonimiseerd.

Het opzeggen van de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk, bijv. via de opzeg-link aan het eind van elke nieuwsbrief. U kunt uw wens tot opzegging ook te allen tijde kenbaar maken aan het contactorgaan dat hierboven wordt genoemd.

"Push"-Meldingen

Onze website maakt gebruik van OneSignal software van OneSignal, gelegen op 2194 Esperanca Avenue, Santa Clara, CA 95054, USA (hierna OneSignal). De Push API van OneSignal geeft ons de mogelijkheid om meldingen te versturen naar geïnteresseerde bezoekers en klanten en deze direct weer te geven in het besturingssysteem. Voor pushmeldingen is altijd toestemming van de gebruiker nodig. Hiervoor wordt naast de adresbalk informatie weergegeven die kan worden geaccepteerd of geweigerd. Uw toestemming voor pushmeldingen op onze website kan in uw browserinstellingen worden ingetrokken. Als u ons uw toestemming geeft, worden er geen persoonlijke gegevens verzameld. Uw IP wordt anoniem opgeslagen, zodat er geen gevolgtrekking naar een specifieke internetverbinding kan worden gemaakt.

Meer informatie over de behandeling van uw persoonlijke gegevens door OneSignal en uw rechten in dit verband kunt u vinden in OneSignals informatie over gegevensbescherming op https://onesignal.com/privacy_policy.

De opslag door OneSignal is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van het AVG en op precontractuele maatregelen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van het AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het informeren van potentiële klanten over nieuwe producten en diensten op de website.

Kansspelen en acties

In het kader van de kansspelen en acties gebruiken we uw gegevens voor de uitvoering van het kansspel, de acties en om de winnaar bekend te maken. Gedetailleerde informatie vindt u in de deelnamevoorwaarden bij elk kansspel of elke actie. Rechtsgrondslag is Art. 6 lid 1 sub. b AVG.

Klantenservice

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze klantenservice is te vinden in ons beleid inzake gegevensbescherming voor de klantenservice.

Andere gevallen van de belangenafweging (Art. 6 lid. 1 sub f AVG)

Bovendien kunnen we uw gegevens op basis van een belangenafweging voor de handhaving van de gerechtvaardigde, doorgaans economische belangen van ons of van derden gebruiken, waarbij we zoveel mogelijk gepseudonimiseerde of geanonimiseerde gegevens verwerken. Dit gebeurt om de volgende redenen:

 • Controle op en verbetering van de efficiency en rechtszekerheid van zakelijke processen
 • Controle, optimalisatie en verdere ontwikkeling van diensten en producten
 • Uitvoeren van reclame (bijv. direct mail), markt- en opinieonderzoek
 • Doen gelden van wettelijke aanspraken en verdediging bij wettelijke geschillen
 • Herkenning, verhindering en opheldering van strafbare feiten
 • Waarborgen van de veiligheid en de werking van onze IT-systemen

Voor het vervullen van verdere wettelijke plichten (Art. 6 lid 1 sub c AVG)

Wij hebben verschillende wettelijke verplichtingen, bijv. wettelijke bewaarplichten met betrekking tot zakelijke bescheiden alsmede bepalingen in het kader van de exportwetgeving.

Onze website maakt gebruik van het chatprogramma van iAdvize, een dienst van iAdvize Société par actions simplifiées, 9 Rue Nina Simone, Euronantes Gare, Le Berlingot bât. B, F-44000 Nantes, Frankrijk ("iAdvize"). Heeft u algemene of specifieke vragen of problemen met betrekking tot onze producten, diensten of onze Gigaset Shop, dan kunt u ons een bericht sturen via iAdvize. U krijgt te zien of iemand op dit moment online is om u direct te beantwoorden. Is dit niet het geval, dan wordt uw aanvraag direct tijdens onze kantooruren beantwoord. In dit kader worden de gegevens uitsluitend verwerkt voor het doel van de communicatie met u. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder b), van het AVG.

Wanneer u iAdvize gebruikt, worden het IP-adres van het apparaat en het adres van de subpagina van waaruit u iAdvize opent, verzameld. Het IP-adres wordt geanonimiseerd. iAdvize maakt ook gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om gegevens van gebruikers en bezoekers te verzamelen. De in dit kader verzamelde gegevens kunnen naar een iAdvice server worden overgebracht en daar worden opgeslagen. Uitgevoerde chats worden gelogd en opgeslagen.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken.

Voor uw toekomstig advies en om onze website en diensten verder te optimaliseren, worden de communicatieprocessen 30 dagen bewaard. Omwille van de kwaliteitscontrole is het voor teamleiders mogelijk om willekeurig individuele gesprekken te bekijken of in te luisteren tijdens telefoongesprekken. Indien u dit niet wenst, breng dan uw adviseur op de hoogte.

Meer informatie vindt u in de informatie over gegevensbescherming van iAdvize http://www.iadvize.com/de/datenschutzerklaerung/

3. Gebruik van eigen cookies

Voor een deel van onze diensten is het noodzakelijk dat we zogenaamde cookies gebruiken. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de browser op uw apparaat wordt opgeslagen. Cookies worden niet gebruikt om programma's uit te voeren of virussen naar uw computer te laden. Integendeel, het hoofddoel van onze eigen cookies is om een speciaal op u toegesneden aanbod beschikbaar te stellen en het gebruik van onze diensten zo tijdbesparend als mogelijk vorm te geven.

We gebruiken onze eigen cookies met name

 • voor de inlogverificatie;
 • voor het opslaan van het winkelmandje;
 • om uw taalinstellingen op te slaan;
 • om uw favoriete producten op te slaan;
 • om te markeren dat u op onze website geplaatste informatie werd getoond – zodat deze bij het volgende bezoek aan de website niet opnieuw wordt getoond.

Op die manier willen we u in staat te stellen op een comfortabele en persoonlijke manier gebruik te maken van onze website. Deze dienstverlening is gebaseerd op ons hiervoor genoemde gerechtvaardigd belang. Rechtsgrondslag is Art. 6 lid 1 pag. 1 sub. f AVG.

Bovendien gebruiken we ook cookies en vergelijkbare technieken van partners voor analyse- en marketingdoeleinden. Dit wordt in de volgende paragrafen nauwkeuriger beschreven.

4. Gebruik van cookies en vergelijkbare technieken voor analysedoeleinden

Om onze website te verbeteren, gebruiken we cookies en vergelijkbare technieken (zoals beacons) voor de statistische registratie en analyse van het algemeen gebruiksgedrag aan de hand van bezoekgegevens.

Rechtsgrondslag voor de in de volgende paragraaf beschreven gegevensverwerking is Art. 6 lid 1 pag. 1 sub. f AVG, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in het aangepaste ontwerp en de voortdurende optimalisatie van onze website.

U kunt de optie om deze cookies op te slaan te allen tijde in uw browser uitschakelen en aanwezige cookies wissen. Verder zijn er add-ons, plug-ins voor browsers die het plaatsen van cookies verhinderen. Elke gebruiker kan het aanbod ook zonder cookies bekijken. Als u geen cookies accepteert, kan dat echter tot beperkingen in de functionaliteit van ons aanbod leiden.

In de volgende beschrijvingen van de door ons gebruikte technieken vindt u steeds instructies om bezwaar te maken tegen onze analysemaatregelen door middel van een zogenaamd opt-out-cookie. Let erop dat na het wissen van alle cookies in uw browser of bij het latere gebruik van een andere browser en/of profiel opnieuw een opt-out-cookie moet worden geplaatst.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ('Google') voor website-analyse. Google Analytics gebruikt cookies en soortgelijke technieken om onze website aan de hand van uw gebruiksgedrag te kunnen analyseren en te verbeteren. Gegevens die in dit kader worden verzameld, kunnen door Google voor beoordeling naar een server in de VS worden doorgestuurd en daar worden opgeslagen.. Voor het geval dat persoonsgegevens naar de VS worden doorgestuurd onderwerpt Google zich aan de toepassing van het EU-US Privacy Shield . Uw IP-adres wordt echter voor de verwerking van de gebruiksstatistieken afgekort, zodat er geen conclusies kunnen worden getrokken ten aanzien van uw identiteit. Daarvoor werd Google Analytics op onze website met de code 'anonymizeIP' uitgebreid om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen te waarborgen.

Google zal de door de cookies vergaarde informatie verwerken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten voor de website-beheerder samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten te verlenen.

U kunt uw browser, zoals hiervoor aangegeven, zo configureren dat hij cookies afwijst, of u kunt de registratie van de door cookies gegenereerde en op uw gebruik van onze website betrekking hebbende gegevens in de cookie-instellingen van de privacyverklaring van Google verhinderen. Of anders kunt u de verwerking van deze gegevens door Google ook verhinderen door de door Google beschikbaar gestelde Browser-Add-On te downloaden en te installeren (dat laatste werkt niet bij mobiele eindapparatuur).

Verdere informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Google Analytics.

5. Gebruik van cookies en vergelijkbare technieken ten behoeve van online-reclame

We gebruiken cookies en vergelijkbare technieken ook voor reclamedoeleinden. Enkele bij het gebruik van onze website verzamelde bezoekgegevens worden voor op interesses gebaseerde reclame gebruikt. Door de analyse en evaluatie van deze toegangsgegevens kunnen wij u gepersonaliseerde reclame op onze website en op de website van andere aanbieders tonen. Dat betekent reclame die overeenkomt met uw daadwerkelijke interesses en behoeften.

Rechtsgrondslag voor de in de volgende paragraaf beschreven gegevensverwerking is Art. 6 lid 1 pag. 1 sub. f AVG, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om u gepersonaliseerde reclame voor te leggen.

In de volgende paragraaf willen we u deze technieken en de hiervoor ingezette aanbieders graag nader toelichten.

Tot de verzamelde gegevens kunnen met name behoren:

 • het IP-adres van het apparaat;
 • datum en tijdstip van de toegang;
 • het identificatienummer van een cookie;
 • de identificatiecode van mobiele apparaten;
 • technische informatie over de browser en het besturingssysteem.

De verzamelde gegevens worden uitsluitend gepseudonimiseerd opgeslagen, zodat er geen rechtstreeks tot personen te herleiden conclusies kunnen worden getrokken.

U kunt de optie om deze cookies op te slaan te allen tijde in uw browser uitschakelen en aanwezige cookies wissen. Verder zijn er add-ons, plug-ins voor browsers die het plaatsen van cookies verhinderen. Elke gebruiker kan het aanbod ook zonder cookies bekijken. Als u geen cookies accepteert, kan dat echter tot beperkingen in de functionaliteit van ons aanbod leiden.

In de volgende beschrijvingen van de door ons gebruikte technieken vindt u steeds instructies om bezwaar te maken tegen onze analyse- en reclamemaatregelen door middel van een zogenaamde opt-out-cookie. Let erop dat na het wissen van alle cookies in uw browser of bij het latere gebruik van een andere browser en/of profiel opnieuw een opt-out-cookie moet worden geplaatst.

Hierna beschrijven we de mogelijkheden om bezwaar te maken tegen onze analysemaatregelen. Of u kunt uw bezwaar concretiseren aan de hand van de instellingen op de websites Truste, NAI, DAA of Your Online Choices, die de mogelijkheden om bezwaar te maken van vele adverteerders in één pakket beschikbaar stellen. Beide sites maken het mogelijk alle advertenties van de genoemde aanbieders door middel van opt-out-cookies in één keer uit te schakelen of de instellingen voor elke aanbieder afzonderlijk aan te passen.

Facebook Tags voor conversie en retargeting

Onze websites maken voor marketingdoeleinden gebruik van zogenaamde conversie- of retargeting-tags (ook wel 'Facebook-pixel’ genoemd) van het sociale netwerk Facebook, een dienst van Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS ('Facebook'). Wij maken gebruik van Facebook-pixels om het algemene gebruik van onze website te analyseren en de effectiviteit van Facebook-reclame te kunnen achterhalen ('conversie'). Daarnaast gebruiken we de Facebook-pixels om u aan de hand van uw interesse voor onze producten geïndividualiseerde reclameboodschappen toe te spelen ('retargeting'). Facebook verwerkt daarvoor gegevens die de dienst met behulp van cookies en soortgelijke technieken op onze websites verzamelt.

Gegevens die in dit kader worden verzameld, kunnen door Facebook voor beoordeling naar een server in de VS worden doorgestuurd en daar worden opgeslagen. Voor het geval dat persoonsgegevens naar de VS worden doorgestuurd heeft Facebook zich onderworpen aan de toepassing van het EU-US Privacy Shield .

Indien u lid bent van Facebook en u Facebook via de privacy-instellingen van uw account er toestemming voor hebt gegeven, kan Facebook de over uw bezoek bij ons verzamelde informatie bovendien aan uw lidaccount koppelen en voor de doelgerichte distributie van Facebook-ads gebruiken. De privacy-instellingen van uw Facebook-profiel kunt u te allen tijde bekijken en wijzigen. Als u geen lid bent van Facebook kunt u de gegevensverwerking door Facebook verhinderen door op de eerder vermelde website van TRUSTe de deactiveringsschakelaar voor de aanbieder 'Facebook’ aan te zetten. De gegevensverwerking kunt u verder verhinderen door de volgende interface te bedienen.

Als u de gegevensverwerking door Facebook deactiveert, zal Facebook alleen nog algemene Facebook-ads tonen die niet aan de hand van de over u verzamelde informatie worden geselecteerd.

Nadere informatie hierover vindt u in de gegevensrichtlijn van Facebook.

Google DoubleClick

Onze website maakt gebruik van DoubleClick door Google, een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ('Google'). DoubleClick maakt gebruik van cookies en soortgelijke technieken om u voor u relevante advertenties te tonen. Door gebruik te maken van DoubleClick kan Google en kunnen zijn partner-websites advertenties laten zien op basis van eerdere bezoeken aan onze of andere websites op het internet. De in dit kader verzamelde gegevens kunnen door Google ter evaluatie naar een server in de VS worden verstuurd en daar worden opgeslagen. Voor het geval dat persoonsgegevens naar de VS worden doorgestuurd onderwerpt Google zich aan de toepassing van hetEU-US Privacy Shield .

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen via de daartoe bestemde instelling van uw browser (zoals hierboven beschreven). Houd er echter rekening mee dat u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken als u dat doet. Bovendien kunt u voorkomen dat de informatie die door de cookies over uw gebruik van de website wordt gegenereerd door Google wordt opgeslagen en verwerkt door de browser-plug-in voor het deactiveren van DoubleClick te downloaden en te installeren.). Behalve via de browser-plug-in of in browsers op mobiele apparaten kunt u in Google Advertentie-instellingen de interface 'Advertenties personaliseren’ deactiveren. In dat geval zal Google alleen nog algemene reclame tonen, die niet aan de hand van de over u verzamelde informatie werd geselecteerd.

Verdere informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Google.

Google Tag Manager

Onze website maakt gebruik van Google Tag Manager, een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ('Google'). De Tag Manager is bedoeld voor het beheer van tracking tools en andere diensten, de zogenaamde website-tags. Een tag is een element dat in de brontekst van onze website wordt geplaatst om bijvoorbeeld bepaalde gebruiksgegevens te registreren. De Google Tag Manager werkt zonder dat er cookies nodig zijn. De Google Tag Manager zorgt ervoor dat de door onze partners benodigde gebruiksgegevens (zie hiervoor de hiervoor beschreven gegevensverwerkingsprocesssen) aan hen worden doorgestuurd. Voor een deel worden de gegevens daarbij op een Google-server in de VS verwerkt. Voor het geval dat persoonsgegevens naar de VS worden doorgestuurd, onderwerpt Google zich aan de toepassing van het EU-US Privacy Shield. Rechtsgrondslag is Art. 6 lid 1 pag. 1 sub. f AVG, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om verscheidene tags op een ongecompliceerde wijze op onze website te integreren en te beheren.

Verdere informatie hierover vindt u in de informatie van Google bij Tag Manager.

Rubicon

Onze online-shop gebruikt voorts Rubicon, een dienst van The Rubicon Project Ltd., Walmar House, 5th Floor, 296 Regent St., London, W1B 3HR, Verenigd Koninkrijk ('Rubicon'). Rubicon maakt gebruik van cookies om u relevante advertenties te tonen. Daarvoor maken we gebruik van de zogenaamde re-targeting-techniek die ons in staat stelt om door advertenties op websites van onze partners bezoekers van onze online-shop te bereiken, die al een keer belangstelling toonden voor onze producten. Daarbij worden slechts anonieme en gepseudonimiseerde gegevens verzameld en geen persoonsgegevens opgeslagen, noch worden er gebruiksprofielen met uw persoonsgegevens (indien aanwezig) samengevoegd. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen via de daartoe bestemde instelling van uw browser (zie hiervoor). Houd er echter rekening mee dat u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken als u dat doet. Bovendien kunt u voorkomen dat de informatie die door de cookies over uw gebruik van de website wordt gegenereerd door Rubicon wordt opgeslagen en verwerkt door op de website van Rubicon de opt-out-interface ('Please do NOT collect information about me using cookies and other tracking technologies') te activeren. Klik hiervoor op de volgende link: https://rubiconproject.com/privacy/consumer-online-profile-and-opt-out/

Let erop dat na het wissen van alle cookies in uw browser of bij het later gebruik van een andere browser en/of profiel opnieuw bezwaar moet worden aangetekend. Ga voor verdere informatie naar de privacyverklaring van Rubicon https://rubiconproject.com/privacy/.

6. Integratie van Youtube video's

We hebben video's geïntegreerd in onze website die bij YouTube zijn opgeslagen en direct vanaf onze websites kunnen worden afgespeeld. YouTube is een multimediadienst van YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS ('YouTube'), een gelieerde onderneming van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ('Google'). Voor het geval dat persoonsgegevens naar de VS worden doorgestuurd hebben Google en de gelieerde onderneming YouTube zich onderworpen aan de toepassing van het EU-US Privacy Shield . Rechtsgrondslag is Art. 6 lid 1 pag. 1 sub. f AVG, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in de integratie van video- en beeldcontent.

Door het bezoek aan onze website ontvangen YouTube en Google de informatie dat u de desbetreffende pagina van onze website hebt opgeroepen. Dat geschiedt onafhankelijk van de vraag of u bij YouTube of Google bent ingelogd of niet. YouTube en Google gebruiken deze gegevens voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden alsmede voor het aangepaste ontwerp van hun websites. Als u op onze website YouTube oproept, terwijl u ingelogd bent met uw YouTube- of Google-profiel, kunnen YouTube en Google deze gebeurtenis bovendien aan het desbetreffende profiel koppelen. Als u niet wilt dat deze koppeling plaatsvindt, is het noodzakelijk om vóór het oproepen van onze website bij Google uit te loggen.

U kunt uw browser, zoals hiervoor aangegeven, zo configureren dat hij cookies afwijst, of u kunt de registratie van de door cookies gegenereerde en op uw gebruik van onze website betrekking hebbende gegevens, alsmede de verwerking ervan door Google voorkomen door in de Google advertentie-instellingen de interface 'Advertenties personaliseren’ uit te schakelen. In dat geval zal Google alleen nog niet-gepersonaliseerde reclame tonen.

Verdere informatie vindt u in de ook voor YouTube geldende richtlijnen gegevensbescherming van Google.

7. Gebruik van sociale plug-ins

Op onze website bieden we u de mogelijkheid gebruik te maken van zogenaamde 'social-media-buttons'. Deze buttons worden op de website slechts als afbeelding geïntegreerd, die een koppeling naar de desbetreffende website van de button-aanbieder bevat. Door de afbeelding aan te klikken wordt u zo naar de diensten van de desbetreffende aanbieder doorgestuurd. Pas dan worden uw gegevens naar de desbetreffende aanbieders verstuurd. Als u de afbeelding niet aanklikt, vindt er geen uitwisseling plaats tussen u en de aanbieders van de social-media-buttons. Informatie over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens in de sociale netwerken vindt u bij de desbetreffende gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende aanbieder.

We hebben op onze website de social-media-buttons van de volgende bedrijven opgenomen:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - VS)

Twitter Inc. (795 Folsom St. - Suite 600 - San Francisco - CA 94107 - VS)

Google Plus/Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway – Mountain View - CA 94043 - VS)

8. Doorgifte van gegevens

Wij geven de door ons verzamelde gegevens in beginsel alleen dan door, als:

 • u de daarvoor conform Art. 6 lid 1 pag. 1 sub a AVG uitdrukkelijke toestemming hebt verstrekt;
 • de doorgifte conform Art. 6 lid 1 pag. 1 sub f AVG of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering vereist is en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger te beschermen belang heeft om de doorgifte van uw gegevens achterwege te laten;
 • wij conform Art. 6 lid 1 pag. 1 sub c AVG wettelijk verplicht zijn tot doorgifte; of
 • dit wettelijk is toegestaan en conform Art. 6 lid 1 pag. 1 sub b AVG voor de afwikkeling van contractuele betrekkingen met u of vereist is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die het gevolg zijn van uw verzoek.

Een deel van de gegevensverwerking kan binnen onze Gigaset Groep (Gigaset GmbH, Frankenstraße 2, 46395 Bocholt; Gigaset AG, Bernhard-Wicki-Straße 5, 80636 München; GIG Holding GmbH, Bernhard-Wicki-Straße 5, 80636 München) plaatsvinden. Naast de in deze privacyverklaring genoemde dienstverleners maken we met name gebruik van computercentra die onze website en databanken opslaan, van IT-dienstverleners, die onze systemen onderhouden, almede van adviesbureaus. Als wij gegevens doorgeven aan onze dienstverleners, mogen deze de gegevens uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van hun taken. De dienstverleners werden door ons zorgvuldig geselecteerd en gemachtigd. Contractueel zijn ze aan onze voorwaarden verbonden, beschikken zij over geschikte technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de rechten van de betrokken personen en worden zij regelmatig door ons gecontroleerd.

Bovendien kan doorgifte plaatsvinden in verband met verzoeken van autoriteiten, gerechtelijke uitspraken en procedures, als het voor de rechtsvordering of wetshandhaving vereist is.

9. Duur van de opslag

In principe slaan we persoonsgegevens slechts zo lang op als dat nodig is voor de vervulling van contractuele of wettelijke verplichtingen waarvoor wij de gegevens hebben opgeslagen. Daarna wissen wij de gegevens onmiddellijk, tenzij we de gegevens nog tot het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijn nodig hebben om redenen van bewijsvoering voor civielrechtelijke claims of wegens wettelijke bewaarverplichtingen.

Om redenen van bewijsvoering dienen wij contractgegevens nog drie jaar te bewaren vanaf het einde van het jaar waarin de zakelijke betrekkingen met u eindigen. Eventuele claims verjaren na de wettelijke verjaringstermijn op zijn vroegst op dat moment.

Ook daarna dienen wij uw gegevens deels nog om boekhoudkundige redenen op te slaan. Wij zijn daartoe verplicht op grond van wettelijke documentatieverplichtingen die voort kunnen vloeien uit het Wetboek van koophandel, de Belastingwet, Wet op het financieel toezicht (voorheen Wet toezicht kredietwezen), Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet inzake de handel in effecten. De daar aangegeven bewaartermijnen voor bescheiden bedragen twee tot tien jaar.

10. Uw rechten

U hebt te allen tijde het recht inlichtingen over de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. We zullen u in het kader van de inlichtingenverstrekking de gegevensverwerking toelichten en een overzicht van de over uw persoon opgeslagen gegevens ter beschikking stellen.

Mochten bij ons opgeslagen gegevens fout of niet meer actueel zijn, dan hebt u het recht deze gegevens te laten rectificeren.

Ook kunt u eisen dat uw gegevens worden gewist. Mocht het wissen ervan op grond van andere wettelijke voorschriften bij wijze van uitzondering niet mogelijk zijn, dan worden de gegevens geblokkeerd, zodat ze nog uitsluitend voor dit wettelijk doel beschikbaar zijn.

U kunt de verwerking van uw gegevens bovendien laten beperken, bijv. als u van mening bent dat de door ons opgeslagen gegevens niet juist zijn. Ook hebt u het recht de gegevens te laten overdragen, d.w.z. dat we u desgewenst een digitale kopie van de door u verstrekte persoonsgegevens laten toekomen.

Om uw hier beschreven rechten uit te oefenen kunt u zich te allen tijde tot de eerder genoemde contactgegevens wenden. Dit geldt ook voor het geval u kopieën van garanties ten bewijze van een passend gegevensbeschermingsniveau wilt ontvangen.

Daarnaast hebt u het recht bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking, die is gebaseerd op Art. 6 lid 1 sub e of f AVG. Tot slot hebt u het recht bezwaar aan te tekenen bij de voor ons verantwoordelijke autoriteit gegevensbescherming. U kunt dit recht uitoefenen bij een autoriteit in de lidstaat van uw verblijfplaats, de plaats waar u werkt of in de plaats van de vermoedelijke overtreding. In Noordrijn-Westfalen is de verantwoordelijke autoriteit:  Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf.

11. Recht op intrekking en bezwaar

U hebt conform Artikel 7 lid 2 AVG het recht een eenmaal aan ons verstrekte toestemming te allen tijde in te trekken. Dat heeft tot gevolg dat we in de toekomst niet langer doorgaan met de gegevensverwerking, waarop deze toestemming betrekking had. Door de toestemming in te trekken blijft de rechtmatigheid van de op grond van de toestemming tot de intrekking plaatsgevonden verwerking onverlet.

Indien wij uw gegevens op basis van gerechtvaardigde belangen conform Art. 6 lid 1 pag. 1 sub f AVG verwerken, hebt u conform Art. 21 AVG het recht bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw gegevens, indien daarvoor redenen zijn die voortvloeien uit uw bijzondere situatie of indien het bezwaar gericht is tegen direct mail. In het laatste geval hebt u een algemeen recht van bezwaar, dat ook zonder opgaaf van redenen door ons wordt toegekend.

Indien u gebruik wilt maken van uw recht op intrekking en bezwaar, volstaat een informele mededeling aan de hiervoor genoemde contactgegevens.

12. Gegevensbeveiliging

We hanteren eigentijdse technische maatregelen voor het waarborgen van de gegevensbeveiliging, met name ter beveiliging van uw persoonsgegevens tegen gevaren bij gegevensoverdracht alsmede tegen kennisneming door derden. Deze worden steeds aangepast aan de actuele stand der techniek. Ter beveiliging van de door u op onze website aangegeven persoonsgegevens gebruiken wij op de gevoelige pagina's/subpagina's de Transport Layer Security (TLS), die de door u ingevoerde informatie versleutelt.

13. Wijzigingen in de privacyverklaring

Van tijd tot tijd actualiseren wij deze privacyverklaring, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of als de wettelijke of officiële richtlijnen wijzigen.

 

Versie: 1.0 / Stand: Mei 2018