Garantie

Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een
garantie onder de onderstaande voorwaarden:

  • Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Technologies naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
  • Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
  • Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
  • Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
  • Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Technologies zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Technologies.
  • Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Technologies GmbH, Frankenstrasse 2, D-46395 Bocholt.
  • Verdergaande of. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
  • De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
  • Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Technologies zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
  • De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant. 

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Technologies. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

Voor garantie-aanspraken kunt u via het Gigaset Service-Portal op diverse manieren contact opnemen met de garantieverstrekker.